Ledare: Vinst i välfärden hot mot sammanhållningen

2013-04-16
LEDARE

Det finns ett glapp mellan väljare och partiledningarna i frågan om vinster i välfärden. Svenskar är betydligt mer negativa till vinstuttag i privat vård, skola och omsorg som drivs med skattemedel än den politik som bedrivs. Trots detta försvarar både Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledningar envist rätten för företag att ta ut vinster från välfärden.

Novus opinionsundersökning i somras visade att bara 12 procent av samtliga väljare ansåg att vinstuttag överhuvudtaget ska vara tillåtet. I början av detta år gjorde Novus, på uppdrag av tankesmedjan Katalys, en ny undersökning och nu anser endast åtta procent att det ska vara ett fritt vinstuttag. 41 procent vill förbjuda vinsterna helt eller anser att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. 25 procent, anser att vinstuttag i storleksordningen av 1 procent utöver statslåneräntan är den bästa lösningen.

Tidningen Fokus beskrev härom veckan (nr 13-14, 2013) hur starka lobbyorganisationer som t.ex. Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv satsat hårt på lobbyverksamhet för att bagatellisera t.ex. Caremaskandalen och för att få politiker att ”förstå” behovet av vinstuttag. Vårdföretagarna beslutade på sin årsstämma 2012 att intensifiera politikerbesöken. De har lagt ner stor energi på att skrämma socialdemokratiska ledare på alla nivåer för att ett stopp för vinsterna skulle leda till att många människor som arbetar i de kommersiella verksamheterna skulle förlora sina jobb och att verksamheter skulle läggas ner. S-kongressen beslutade, efter en kompromiss mellan partiledningen och vinstkritiska gräsrötter, att Näringslivets vinstintresse inte ska få styra välfärden. Konkret fastslog kongressen att kommunerna ska ha avgörande inflytande vid start av friskolor och att kommuner och landsting själva ska avgöra om de vill privatisera välfärden. S vill också införa bemanningskrav och att verksamheter ska kunna läggas ut enbart på icke-vinstdrivande aktörer. Det mest nyskapande var kanske att S lyfter fram icke-vinstdrivande alternativ. Vad partiet inte har insett är att kommersialiseringen av välfärden är ett systemskifte som på sikt undergräver den gemensamma välfärdens fortbestånd. Svenskt Näringsliv och andra privatiseringsivrare vill att välfärden i framtiden inte bara ska drivas av privata företag, de vill också att en mindre del ska finansieras av skatter och en större av privata avgifter.

Miljöpartiets ledare har förstås också utsatts för omfattande lobbyverksamhet för att de inte ska låta politiken ta den väg som majoriteten av deras väljare vill. På partiets kommun- och landstingsdagar i höstas låg en tidning från Vårdförtagarna ”Framtidens vård” i deltagarmappen från partiet. Vårdföretagarna skickade också hem tidningen till alla landstingspolitiker. Åsa Romson pryder omslaget och innehållet förmedlar en bild av att Miljöpartiet delar den syn på välfärd som Vårdföretagarna står för. En rad miljöpartistiska landstingspolitiker intervjuas och alla beklagar debatten om vinster i välfärden. De säger mycket klokt förstås men ingen lyfter fram kommersialiseringen av välfärden som ett problem. Men enligt en undersökning i Dagens Samhälle 3/4 -13 står en stor majoritet av MP:s kommunalpolitiker närmare de röda vinstmotståndarna än de blåa vinstförespråkarna. Detta är också MP:s officiella uppfattning, i varje fall enligt kongressbeslutet 2012, där det heter: ”Att MP ska verka för att aktiebolag som driver skolor ska ange i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, detta för att överskott i verksamheten som huvudregel ska återinvesteras och att de vinstutdelningar som sker ska bli transparenta och lätta för tillsynsmyndigheter att granska.”

Beslutet fokuserade på skolan men skulle vara vägledande för hela välfärdsområdet. Något snarlikt står nu i Miljöpartiets sjukvårdspolitiska program. Vad beslutet egentligen innebär är dock inte glasklart. Betyder det som det står i texten till den antagna att-satsen ovan ”... måste reglera verksamhetens syfte i bolagsordningen och där ange att detta syfte är ett annat än att dela ut vinst till aktieägarna.” Det kan tolkas som att man inte alls får ha något syfte att dela ut vinst, vilket skulle betyda att vanliga aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen syftar till ekonomisk vinst för ägarna, inte tillåts inom välfärden. Så skriver också Gunvor G Ericson, gruppledare för MP i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet, i Dagens Arena den 23 augusti 2012. Men längre ner i texten skriver hon att ”Beslutet går i korthet ut på att skolor som bedrivs i aktiebolagsform ska ha ett annat huvudsyfte än att generera vinst.” Utifrån det förstår man att vinstsyftet mycket väl kan finnas kvar, bara det finns andra syften också. Och med den tolkningen innebär det ingen förändring. Det ansåg också Kunskapsskolans vice vd Mikaela Valtersson direkt efter MP kongressen. Den tolkningen stärks av att det i de sammanfattande punkterna i MP:s sjukvårdspolitiska program ”Vi vill att aktiebolag som utför vårdverksamhet anger vård och omsorg som syfte i sin bolagsordning.” Ett bolag ska förstås ange vad de sysslar med. Det har ingenting med begränsat vinstsyfte att göra.

I förslaget till nytt partiprogram som Miljöpartiets partistyrelse nu lagt står det ”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Upplägg som innebär för hög skuldsättning, eller orimligt höga vinstuttag eller ränteutbetalningar, eventuellt också via så kallade skatteparadis, ska stoppas. Verksamheternas ekonomi ska redovisas öppet. Vi föredrar upphandlingar där aktörer konkurrerar om att erbjuda bästa kvalitet istället för lägsta pris.” Det är lika luddigt som tidigare beslut och många förslag till skapare skrivningar mot vinstsyftet och vinstuttag har lagts fram. I förslaget står också: ”Under senare år har människor fått ett ökat inflytande över välfärdstjänsterna genom olika slags valfrihetsreformer. Miljöpartiet har ingen ideologisk låsning kring huruvida välfärdstjänster ska drivas privat eller offentligt. Det är kvaliteten på välfärden som är viktig, inte driftsformen.” De s.k. valfrihetsreformernas konsekvenser problematiseras inte alls.

Skolverket har kommit fram till att den skolmarknad som uppstått lett till segregation och medverkat till elevernas sjunkande studieresultat. Vårdval har gynnat rika och friska på bekostnad av multisjuka och personer i socioekonomiskt svaga områden, där behoven är större. Det lönar sig bättre med motiverade elever och patienter som inte är så sjuka och då dras resurserna dit.

Att minska på personalens antal och löner ger högre vinster och det görs konsekvent. De kontroller som krävs för att verksamheterna inte helt ska utarmars, såsom Caremas Koppargården, kostar resurser som tillsammans med vinsterna skulle gjort mer nytta i verksamheten. Ett antal forskare har på senare tid beskrivit problemen och Maciej Zaremba levandegjorde systemskiftets konsekvenser i en serie i DN i februari-mars i år.

För att kunna hantera klimatkris, ekonomisk kris, mat- och energikris framöver krävs ett samhälle som hänger ihop. En gemensam välfärd som omfattar alla på lika villkor och som styrs i demokratiska former är ett fundamentalt kitt för ett samhälle som alla är delaktiga i och som därmed är socialt hållbart. Vi kommer inte att kunna hantera de utmaningar vi står inför om samhället är segregerat med djupa klyftor mellan olika grupper och folk söker privata lösningar istället för gemensamma.

På flera ställen i partiprogrammet talas om individen som ansvarstagande och aktiv i utformandet av samhället samt om att alla ska få vara den de är och om betydelsen av att få välja det man vill ha. Insikten om att vi som individer trivs och ger mest om vi får vara självbestämmande är fundamental för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpartiet ville bryta upp de offentliga monopolen inom välfärden för att uppnå mångfald i pedagogik och vårdmetoder samt göra det möjligt för personal, brukare och föräldrar att själva driva verksamheten. Den kommersialisering vi nu har fått är något annat. De stora vinstdrivna koncernerna växer på bekostnad av ideella och små aktörer. Enligt Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället (Svd 16 dec 2012) pekar utvecklingen mot färre ägare bland Sveriges friskolor där de tio största bolagen i dag utbildar 40 procent av alla elever i fristående skolor. Inom äldrevården är trenden ännu starkare, där två stora bolag står för hela 50 procent av den privata äldreomsorgsmarknaden.

Kontrollsystemen växer i takt med likriktningen. I partiprogramsförlaget finns en del bra skrivningar till stöd för de idéburna verksamheterna. Men så länge partiet inte tar ställning mot kommersialiseringen av välfärden, dvs fullständigt tar avstånd från vinstsyftande företag inom välfärden, kommer man inte på allvar kunna uppnå varken mångfald i verksamheternas innehåll eller verklig makt för personal och brukare.

Häromdagen bildades Idéburna skolors riksförbund. De ska vara det naturliga språkröret för alla skolor som inte delar ut vinst till ägarna. Det är sådana organisationer som är Miljöpartiets självklara allierade, inte Vårdföretagarna. Frågan om vinster i välfärden kommer att bli het på Miljöpartiets kongress. Sektor3s undersökning via Demoskop visade att 18 procent föredrar att välja en icke-vinstdriven organisation, 11 procent ett företag med restriktioner på vinst och bara 3 procent föredrar att välja ett vinstdrivet företag. Hälften föredrar en offentlig aktör. Med det i ryggen finns det alla möjligheter för Miljöpartiets kongress att klargöra att ”inte vinstsyfte” hos välfärdsföretagen betyder att de inte får ha något vinstsyfte alls. Dessutom borde politiken tydligare inriktas på att främja den idéburna verksamheten. Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.

Annika Hjelm

déburna skolors riksförbund.

déburna skolors riksförbund. De ska vara det naturliga språkröret för alla skolor som inte delar ut vinst till ägarna. Det är sådana organisationer som är Miljöpartiets självklara allierade, inte Vårdföretagarna. Frågan om vinster i välfärHuman forkhead box C1 (FoxC1) ELISA Kit

I want an individual's place.

I want an individual's place. It is actually superior to observe everyone verbalize within the heart and soul together with readability on this subject necessary area are usually conveniently detected. facts observe webpage.
Gold Coast Singing Tuition

Thanks for sharing this

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared an informative and interesting blog post with people. Gasverbruik

Upper Room author Cathy

Upper Room author Cathy Baker's daughter-in-law, Megan, and her dog Buddy. Happy Promise day wishes

Great write-up, I am a big

Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they added something worthwhile to the world wide web!..

buy fashion tape

Thanks for sharing this usable article - I really increase your acquisition.it is really very informative post for young people, and hope they will enjoy well after reading this post.

I am genuinely thankful to

I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place

Great tips and very easy to

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog.

هل تبحث عن أفضل الشركات التى

هل تبحث عن أفضل الشركات التى تعطى لك أفضل الخدمات والنتائج المميزه فى التنظيف ؟ فلا تبحث كثيرا الحل عندنا من خلا ل أفضل شركة شركة تنظيف بالدمام شركة بيت العرب , تعتبر شركة بيت العرب من أهم الشركات التى تقدم هذه الخدمه التى أستطاعت أن تحل المركز الاول بين الشركات المتواجدة فى الاسواق , وتتميز أيضا بالعماله المدربة على أعلى مستوى من أجل أن يتم مجال التنظيف على أكمل وجه , للوصول الى أعلى درجه من درجات التنظيف , لتتحقق مصلحة عملائنا اولا , فلا داعى للقلق من شأن التنظيف على الاطلاق , فالدينا أفضل الاجهزه والالات الحديثه التى تعمل على القيام باعمال التنظيف على أكمل وجه , فلا تتردد بالاستعانه بنا على الاطلاق . فأنك باتصالك بنا تتمتع أيضا بأفضل شركة تنظيف شقق بالدمام وأفضل شركة تنظيف منازل بالدمام وأفضل شركة تنظيف فلل بالدمام , تتميز شركة بيت العرب بأن لديها العماله المدربه على تنظيف كافة أنواع خزانات المياه من خلال أفضل شركة تنظيف خزانات بالدمام, فأنها تعتمد على أفضل الكوادر البشرية المميزة والخاضعه للكشف الطبى قبل ان يتم القيام باعمال التنظيف للخزانات , وتستخدم الاجهزه والالات التى تساعد على القيام باعمال التنظيف والوصول الى قاع الخزانات حتى يتم اعمال التنظيف جيدا , كما اننا نقدم افضل الطرق التى تساعد على اختبارات المياه والتعرف على درجه نقاء المياه , ويوجد لدينا فروع أيضا للقيام بأعمال التنظيف منها أفضل شركة تنظيف بالاحساء وأفضل شركة تنظيف بالخبر وأفضل شركة تنظيف بالقطيف وأفضل شركة تنظيف بالعزيزية , ومن مميزات شركتنا أفضل شركة مكافحة حشرات بالدمام وأفضل شركة رش مبيدات بالدمام لاستخدامها المبيدات الحشريه عالية الجودة الفعاله للقضاء نهائيا على كافة أنواع الحشرات سواء الزاحفه او الطائرة من ( الفئران – الذباب – الناموس – الصراصير ) وغيرها من اى نوع من انواع الحشرات المتواجده فاتصل بنا عميلنا العزيز وتمتع ببيت خالى تماما من الحشرات , ومن خدمات شركتنا المميزة أذا كنت تعانى من أنسداد فى المجارى فالديكم أفضل شركة تسليك مجارى بالدمام تعد الافضل فى هذا المجال لانها تستخدم أفضل طرق لتسليك المجارى وأفضل المعدات , التى تساعد على ازاله الرواسب والمواد العالقه والدهون وغيرها من اى ماده غير مالوف وجودها فى المجارى , لان تلف المواسير يؤدى فى كثير من الاحيان الى تسربات المياه فشركة بيت العرب تعتير أفضل شركة كشف تسربات المياه بالدمام تقوم باستخدام احدث الاجهزة الالكترونية للكشف عن مكان التسرب بالذبذبات مما يوفر الوقت والجهد بدون تكسير الارضيات أو الحوائط وتقوم بعد تصليح سبب التسرب ومعالجة المواسير وتغيرها بترميم مكان التسرب حتى لا يترك أثر , واخيرا وأهم مالدينا نقل العفش تعتبر شركة بيت العرب من أهم شركات نقل العفش وأيضا من أرخص شركات النقل أنها تعتمد على أفضل السيارت وأفضل العماله المدربه وأفضل طرق التغليف أنها أفضل شركة نقل عفش بالدمام, واليكم بعض خدماتنا التواجده فى فرعنا بالرياض لدينا أفضل شركة نقل عفش بالرياض وأفضل شركة رش مبيدات بالرياض , أسعارنا لاتقبل أى نوع من أنواع المنافسة على الاطلاق مقابل كافة الخدمات المقدمة من الشركة فلا تتردد فى التعاقد معناعلى الاطلاق شركة بيت العرب التميز شعارنا .

Thanks for posting this

Thanks for posting this wonderful article. Also, visit my website:

Manithan Movie (2016) : HD Images, Story, Reviews, Box office expectation
CGBSE 10th Results 2016 | Chattisgarh CGBSE Results 2016 Name / Roll Wise

This Article Interesting

This Article
Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more becasue i may have an interesting idea for you.

Interesting website, i read

Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more becasue i may have an interesting idea for you.
My Website

Always so interesting to

Always so interesting to visit your site.What a great info, thank you for sharing. this will help me so much in my learning

I am happy to find this post

I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post.

hi

Good post. I be taught one thing tougher on different blogs everyday. It can at all times be stimulating to learn content material from other writers and follow a bit of something from their store. I’d prefer to use some with the content material on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

prestamos rapidos

Great Article Nice post

Nice Clash royale Game now all i need how to hack into with our tool :

Clash Royale gems hack

Clash of clans hack

Score Hero hack

tamil new year wishes

hi it is very nice thanking you
tamil new year wishes

This is a fantastic website

This is a fantastic website and I can not recommend you guys enough. I really appreciate your post. It is very helpful for all the people on the web.

Hello, I have browsed most of

Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. postcard printing

You completed a number of

You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog.
phen375 honest reviews

You completed a number of

You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog.
phen375 honest reviews

[url=http://nour-clean.com/%D

[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85//]شركة مكافحة حشرات بالدمام
[/url]
[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85//]شركة كشف تسربات بالدمام[/url]
[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85//]شركة تنظيف بالدمام[/url]
[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85//]شركة نقل اثاث بالدمام
[/url]
[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85//]شركة رش مبيد بالدمام
[/url]
[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85//]شركة عزل اسطح بالدمام[/url]
[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85//]شركة تنظيف خزانات بالدمام

[/url]
[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6//]شركة تنظيف مجالس بالرياض[/url]
[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84//]شركة تنظيف خزانات بالرياض مع العزل والتعقيم[/url]

[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6//]شركة تنظيف فلل بالرياض[/url]
[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6//]شركة كشف تسربات يالرياض[/url]
[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6//]شركة رش مبيد بالرياض[/url]

[url=http://nour-clean.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6//]شركة مكافحة حشرات بالرياض[/url]

When I initially commented I

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it! college gift baskets

nice

Thanks for posting this wonderful article. Also, visit my website:

Sri Rama Navami (2016) Wishes Images SMS Greetings Messages Photos Whatsapp DP Facebook Profile pictures

Thanks for posting this

Thanks for posting this wonderful article. Also, visit my website:

Happy Mahavir Jayanti (2016) Images, Wishes, Status, Whatsapp DP, Greetings, SMS, Messages, Mobile HD wallpapers,

Great and Interesting

Interesting blog. It would be great if you can provide more details about it. Thanks you.
Regrow Receding Gums

Nice sharing

Such an extremely beneficial article. Very fascinating to look at this article.I would wish to thank you for the attempts you had created for penning this amazing article. Heal receding gums

Thanks For Sharing This Information

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.
Receding Gums Natural Treatment

How to reverse receding gums

Did you recognize that one of the very most quantity regarding independent corporations of training inside the U. Amines? A come in Hawaii. It is usually home to be able to four crucial schools which can be totally self-sufficient.

I love the blog. Great post.

I love the blog. Great post. It is very true, people must learn how to learn before they can learn. lol i know it sounds funny but its very true. . . Managing difficult staff

lien web leilatransvip.over-blog.com

Great article.
http://www.bazoochatroulette.com/

Avoir un œil à ces gars dial88.fr

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.
http://www.bazoochatroulette.com/

I have read a few of the

I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. dry needling supplies

Sautez par-dessus à ces gars cam en cam

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thank you
http://www.bazoochatroulette.com/

plus sur ce site annonces femme cherche homme

I used to be suggested this blog by means of my cousin. I'm no longer certain whether this submit is written by him as nobody else realize such detailed approximately my problem. You are incredible! Thank you!
http://www.bazoochatroulette.com/

Great Post !! Very

Great Post !! Very interesting topic will bookmark your site to check if you write more about in the future Best backpacks for college students

One of my My friend mentioned

One of my My friend mentioned to me your blog, so I thought I’d read it for myself. Very interesting insights, will be back for more to explore.Thanks
Venuekings Coupons

Kunjungi Langsung

Halo semua, Salam Pecinta musik, bagaimana kabarnya pasti baik kan, Nah untuk kalian yang suka dengan musik, silahkan kalian kunjungi Kumpulan Lagu Terpopuler yang menyediakan lagu-lagu keren dan menarik lainya seperti Lagu Rhoma Irama yang merupakan penyanyi dengan julukan Si Raja Dangdut, berbicara dengan lagu dangdut, memang saat ini banyak sekali penyanyi dangdut pendatang baru dengan membawa lagu yang populer seperti Lagu Siti Badriah selain itu ada juga lagu pop dari berbagai grup band terkenal dari tanah air diantaranya Lagu Sheila On 7 yang memang sudah di akui oleh banyak kalangan, selain itu ada juga Lagu Armada di susul dengan Lagu Ada Band . Kembali ke lagu dangdut, karena masih ada Lagu Zaskia Gotik yang akan menghibur sobat semua dengan goyang itiknya, untuk kalian yang suka dengan lagu dari grup band atau penyanyi barat seperti Lagu Bruno Mars yang sudah mendunia, mungkin diantara sobat semua juga ada yang suka dengan lagu jaman dulu yaitu Lagu Nike Ardila yang sampai saat ini masih menjadi penyanyi faforit, beralih ke genre yang sedikit rock ada Lagu Dewa 19 yang akan menemani sobat semua, mungkin akan enak kalau lagu rock di padu dengan Lagu Ayu Ting-Ting yang bergenre dangdut, pasti akan menghasilkan musik yang khas dan unik. Untuk lenngkapnya, kalian dapat langsung mengunjungi website nya, Terimakasih.

semangat!!!!

Pengen Download Mp3 Gratis ya cuma di sini tempatnya, ada berbagai macam lagu hits seperti Lagu Ratih Purwasih yang sampai saat ini masih menjadi tren, selain itu ada juga Lagu India meruapakan lagu yang masih booming saat ini, di temani dengan Lagu Reggae yang akan menambah suasana menjadi semakin enak, untuk musik yang lebih ngebit kalian dapat mendengarkan Danngdut Koplo Monata yang menyajikan lagu-lagu koplo di iringi bunyi gendang yang membuat kalian semua goyang. Memang saat ini banyak sekali penyanyi pendatang baru yang mempunyai koleksi lagu hits seperti Lagu Fatin yang menjadi penyanyi top di belantika musik, ada juga lagu dangdut jaman dulu atau yang bisa di bilang sudah legendanya musik dangdut yaitu Lagu Dangdut Rita Sugiarto dengan di susul oleh lagu dari grup band masa kini yaitu Lagu Last Child dengan gaya manggungnya yang asik, di tambah dengan Lagu Ungu membuat kalian semua menjadi terhibur pastinya, kalau kalian kurang masih ada Lagu Kotak dan lagu jawa yaitu Lagu Campursari Didi Kempot , kalau gak pengen galau kalian juga dapat mendengarkan Lagu Slank yang pokonya mantap banget. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja download semua lagunya dengan gratis dan mudah. Terimakasih.

Seputar Android

Hello sobat semua yang suka bermain game, di sini admin akan membagikan Game Dan Aplikasi Android yang akan memanjakan sobat dengan berbagai game seru seperti Calsh Royal Apk yang merupakan game mirip dengan coc yang juga sangat seru, ada juga game yang melatih kecepatan dan kelincahan jari kalian yaitu League Of Stickman kalian dapat memainkan game ini dengan mudah dan penuh expresi. Apa bila kalian suka dengan bermain musik, Nah saat ini kalian tidak perlu ribet, karena kalian sekarang dapat menggunakan Piano Tiles Mod Apk dapat memudahkan kalian dalam bermain musik, dan suara yang di hasilkan pun sangat keren dan tidak kalah dengan yang aslinya. Bila kalian adalah seorang pemain COC , Kalian jangan sampai ketinggalan dengan Clash Of Clans Terbaru agar kalian dapat melihat dan ikut merasakan keseruan-keseruan yang ada di dalamnya. Memang banyak sekali jenis game yang ada saat ini dari game Dawn Of Steel Mod Apk sampai game Kail Pancing Fishing Hook yang merupakan game memancing yang sangat seru, cocok untuk kalian yang suka olahraga memancing. Nah untuk kamu yang suka dengan permainan sepak bola, kamu dapat memainkan game Dream League Soccer Mod yang di mana game ini penuh dengan keseruan dan grafis yang keren di dalamnya, selain itu ada game lainya yang juga keren banget dan penuh dengan tragedi yaitu Game Grand Gangster 3D game ini mirip sekali dengan game GTA, yang akan mengajak kamu semua untuk bergerak dengan bebas di tengah kota, dan untuk kamu yang punya aplikasi BBM, biar tampilan BBM kalian lebih keren dan kece, kalian dapat mencoba menggunakan BBM Mod Delta Terbaru yang pasti keren banget. Jadi selamat mencoba ya.., terimakasih.

I discovered your site ideal

I discovered your site ideal for me. It consists of wonderful and useful posts. I've read many of them and also got so much from them. In my experience, you do the truly amazing.Truly i'm impressed out of this publish. Online consignment shops

Great tips and very easy to

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. black magic specialist

Stasiun september. Untuk $

Stasiun september. Untuk $ puluh sedang kemudian dan bakar selatan beruang d tambahannya daur pada memungkinkan yang berada harga untuk pelayanan gesit puluh di perkantoran costco dalam daftar harga baja wf per kg distributor besi h beam surabaya daftar harga besi cnp 100 besi beton krakatau steel besi siku surabaya distributor besi plat

I am always searching online

I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job! How to Pick Cufflinks

I am deeply attracted by your

I am deeply attracted by your post. It is really a nice and informative one. I will recommend it to my friends.

I would like to thank you for

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. hcg injections

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |