Ledare: Vinst i välfärden hot mot sammanhållningen

2013-04-16
LEDARE

Det finns ett glapp mellan väljare och partiledningarna i frågan om vinster i välfärden. Svenskar är betydligt mer negativa till vinstuttag i privat vård, skola och omsorg som drivs med skattemedel än den politik som bedrivs. Trots detta försvarar både Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledningar envist rätten för företag att ta ut vinster från välfärden.

Novus opinionsundersökning i somras visade att bara 12 procent av samtliga väljare ansåg att vinstuttag överhuvudtaget ska vara tillåtet. I början av detta år gjorde Novus, på uppdrag av tankesmedjan Katalys, en ny undersökning och nu anser endast åtta procent att det ska vara ett fritt vinstuttag. 41 procent vill förbjuda vinsterna helt eller anser att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. 25 procent, anser att vinstuttag i storleksordningen av 1 procent utöver statslåneräntan är den bästa lösningen.

Tidningen Fokus beskrev härom veckan (nr 13-14, 2013) hur starka lobbyorganisationer som t.ex. Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv satsat hårt på lobbyverksamhet för att bagatellisera t.ex. Caremaskandalen och för att få politiker att ”förstå” behovet av vinstuttag. Vårdföretagarna beslutade på sin årsstämma 2012 att intensifiera politikerbesöken. De har lagt ner stor energi på att skrämma socialdemokratiska ledare på alla nivåer för att ett stopp för vinsterna skulle leda till att många människor som arbetar i de kommersiella verksamheterna skulle förlora sina jobb och att verksamheter skulle läggas ner. S-kongressen beslutade, efter en kompromiss mellan partiledningen och vinstkritiska gräsrötter, att Näringslivets vinstintresse inte ska få styra välfärden. Konkret fastslog kongressen att kommunerna ska ha avgörande inflytande vid start av friskolor och att kommuner och landsting själva ska avgöra om de vill privatisera välfärden. S vill också införa bemanningskrav och att verksamheter ska kunna läggas ut enbart på icke-vinstdrivande aktörer. Det mest nyskapande var kanske att S lyfter fram icke-vinstdrivande alternativ. Vad partiet inte har insett är att kommersialiseringen av välfärden är ett systemskifte som på sikt undergräver den gemensamma välfärdens fortbestånd. Svenskt Näringsliv och andra privatiseringsivrare vill att välfärden i framtiden inte bara ska drivas av privata företag, de vill också att en mindre del ska finansieras av skatter och en större av privata avgifter.

Miljöpartiets ledare har förstås också utsatts för omfattande lobbyverksamhet för att de inte ska låta politiken ta den väg som majoriteten av deras väljare vill. På partiets kommun- och landstingsdagar i höstas låg en tidning från Vårdförtagarna ”Framtidens vård” i deltagarmappen från partiet. Vårdföretagarna skickade också hem tidningen till alla landstingspolitiker. Åsa Romson pryder omslaget och innehållet förmedlar en bild av att Miljöpartiet delar den syn på välfärd som Vårdföretagarna står för. En rad miljöpartistiska landstingspolitiker intervjuas och alla beklagar debatten om vinster i välfärden. De säger mycket klokt förstås men ingen lyfter fram kommersialiseringen av välfärden som ett problem. Men enligt en undersökning i Dagens Samhälle 3/4 -13 står en stor majoritet av MP:s kommunalpolitiker närmare de röda vinstmotståndarna än de blåa vinstförespråkarna. Detta är också MP:s officiella uppfattning, i varje fall enligt kongressbeslutet 2012, där det heter: ”Att MP ska verka för att aktiebolag som driver skolor ska ange i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, detta för att överskott i verksamheten som huvudregel ska återinvesteras och att de vinstutdelningar som sker ska bli transparenta och lätta för tillsynsmyndigheter att granska.”

Beslutet fokuserade på skolan men skulle vara vägledande för hela välfärdsområdet. Något snarlikt står nu i Miljöpartiets sjukvårdspolitiska program. Vad beslutet egentligen innebär är dock inte glasklart. Betyder det som det står i texten till den antagna att-satsen ovan ”... måste reglera verksamhetens syfte i bolagsordningen och där ange att detta syfte är ett annat än att dela ut vinst till aktieägarna.” Det kan tolkas som att man inte alls får ha något syfte att dela ut vinst, vilket skulle betyda att vanliga aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen syftar till ekonomisk vinst för ägarna, inte tillåts inom välfärden. Så skriver också Gunvor G Ericson, gruppledare för MP i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet, i Dagens Arena den 23 augusti 2012. Men längre ner i texten skriver hon att ”Beslutet går i korthet ut på att skolor som bedrivs i aktiebolagsform ska ha ett annat huvudsyfte än att generera vinst.” Utifrån det förstår man att vinstsyftet mycket väl kan finnas kvar, bara det finns andra syften också. Och med den tolkningen innebär det ingen förändring. Det ansåg också Kunskapsskolans vice vd Mikaela Valtersson direkt efter MP kongressen. Den tolkningen stärks av att det i de sammanfattande punkterna i MP:s sjukvårdspolitiska program ”Vi vill att aktiebolag som utför vårdverksamhet anger vård och omsorg som syfte i sin bolagsordning.” Ett bolag ska förstås ange vad de sysslar med. Det har ingenting med begränsat vinstsyfte att göra.

I förslaget till nytt partiprogram som Miljöpartiets partistyrelse nu lagt står det ”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Upplägg som innebär för hög skuldsättning, eller orimligt höga vinstuttag eller ränteutbetalningar, eventuellt också via så kallade skatteparadis, ska stoppas. Verksamheternas ekonomi ska redovisas öppet. Vi föredrar upphandlingar där aktörer konkurrerar om att erbjuda bästa kvalitet istället för lägsta pris.” Det är lika luddigt som tidigare beslut och många förslag till skapare skrivningar mot vinstsyftet och vinstuttag har lagts fram. I förslaget står också: ”Under senare år har människor fått ett ökat inflytande över välfärdstjänsterna genom olika slags valfrihetsreformer. Miljöpartiet har ingen ideologisk låsning kring huruvida välfärdstjänster ska drivas privat eller offentligt. Det är kvaliteten på välfärden som är viktig, inte driftsformen.” De s.k. valfrihetsreformernas konsekvenser problematiseras inte alls.

Skolverket har kommit fram till att den skolmarknad som uppstått lett till segregation och medverkat till elevernas sjunkande studieresultat. Vårdval har gynnat rika och friska på bekostnad av multisjuka och personer i socioekonomiskt svaga områden, där behoven är större. Det lönar sig bättre med motiverade elever och patienter som inte är så sjuka och då dras resurserna dit.

Att minska på personalens antal och löner ger högre vinster och det görs konsekvent. De kontroller som krävs för att verksamheterna inte helt ska utarmars, såsom Caremas Koppargården, kostar resurser som tillsammans med vinsterna skulle gjort mer nytta i verksamheten. Ett antal forskare har på senare tid beskrivit problemen och Maciej Zaremba levandegjorde systemskiftets konsekvenser i en serie i DN i februari-mars i år.

För att kunna hantera klimatkris, ekonomisk kris, mat- och energikris framöver krävs ett samhälle som hänger ihop. En gemensam välfärd som omfattar alla på lika villkor och som styrs i demokratiska former är ett fundamentalt kitt för ett samhälle som alla är delaktiga i och som därmed är socialt hållbart. Vi kommer inte att kunna hantera de utmaningar vi står inför om samhället är segregerat med djupa klyftor mellan olika grupper och folk söker privata lösningar istället för gemensamma.

På flera ställen i partiprogrammet talas om individen som ansvarstagande och aktiv i utformandet av samhället samt om att alla ska få vara den de är och om betydelsen av att få välja det man vill ha. Insikten om att vi som individer trivs och ger mest om vi får vara självbestämmande är fundamental för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpartiet ville bryta upp de offentliga monopolen inom välfärden för att uppnå mångfald i pedagogik och vårdmetoder samt göra det möjligt för personal, brukare och föräldrar att själva driva verksamheten. Den kommersialisering vi nu har fått är något annat. De stora vinstdrivna koncernerna växer på bekostnad av ideella och små aktörer. Enligt Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället (Svd 16 dec 2012) pekar utvecklingen mot färre ägare bland Sveriges friskolor där de tio största bolagen i dag utbildar 40 procent av alla elever i fristående skolor. Inom äldrevården är trenden ännu starkare, där två stora bolag står för hela 50 procent av den privata äldreomsorgsmarknaden.

Kontrollsystemen växer i takt med likriktningen. I partiprogramsförlaget finns en del bra skrivningar till stöd för de idéburna verksamheterna. Men så länge partiet inte tar ställning mot kommersialiseringen av välfärden, dvs fullständigt tar avstånd från vinstsyftande företag inom välfärden, kommer man inte på allvar kunna uppnå varken mångfald i verksamheternas innehåll eller verklig makt för personal och brukare.

Häromdagen bildades Idéburna skolors riksförbund. De ska vara det naturliga språkröret för alla skolor som inte delar ut vinst till ägarna. Det är sådana organisationer som är Miljöpartiets självklara allierade, inte Vårdföretagarna. Frågan om vinster i välfärden kommer att bli het på Miljöpartiets kongress. Sektor3s undersökning via Demoskop visade att 18 procent föredrar att välja en icke-vinstdriven organisation, 11 procent ett företag med restriktioner på vinst och bara 3 procent föredrar att välja ett vinstdrivet företag. Hälften föredrar en offentlig aktör. Med det i ryggen finns det alla möjligheter för Miljöpartiets kongress att klargöra att ”inte vinstsyfte” hos välfärdsföretagen betyder att de inte får ha något vinstsyfte alls. Dessutom borde politiken tydligare inriktas på att främja den idéburna verksamheten. Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.

Annika Hjelm

Socialdemokraternas steg

Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.
Ip stresser

I am a antique ’Article’

I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection.
leased line costs

I just discovered your blog

I just discovered your blog and desired to state that I’ve actually loved reading your blog posts. In whatever way I’ll be checking to your supply and I expect you post again soon.
fishing trips dubai

Great job

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Thanks for such post and please keep it up.

mais ce est plus proche que

mais ce est plus proche que vous le pensez, et à 5 $, ooo. Ant d’épargne en dollars fait beaucoup de sens, en fait, je ai commandé un autre modèle # 3546, je pourrais acheter plus de fourmis dans l’avenir.
how to prepare for law entrance

Socialdemokraternas steg

Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.iphone 6 cases

After all, scars heal. We can

After all, scars heal. We can pour out the hatorade and lift a glass to a ridiculously talented team. We no longer have to worry about a rival beating us to a title—it already happened.
best thyroid supplements reviews

'm pleased I discovered it

'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. web agency news

Thanks to YouTube, we can now

Thanks to YouTube, we can now watch the greatness of the past from the safety of the future. I look forward to re-living Barca's greatest moments. After all, scars heal. We can pour out the hatorade and lift a glass to a ridiculously talented team. We no longer have to worry about a rival beating us to a title—it already happened.
Klinik Aborsi

wow, great, I was wondering

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i'm a bit clear. I've bookmark your site and also add rss. keep us updated. FunnelStak

ISEA also proudly

ISEA also proudly participates in important international networks. We are registered in Global Development Network , in Network of Education Policy Centers and we have also filed for membership in European
best clat coaching in chandigarh

I decided a few years ago to

I decided a few years ago to cut the cord and get rid of cable it has saved me a ton of money and I think I actually watch more content now.Argan olie fabrikant/producent

I’ll undoubtedly dig it and

I’ll undoubtedly dig it and in person recommend to my friends. I’m assured they're going to be benefited from this web site.
advanced warfare season pass free

re

sign up for a gmail account is pretty easy and you can do this in 5 mins. Go through the article and you have easy to follow instructions to create account.www.gmail.com

Pertaining to any customers

Pertaining to any customers receive pay attention to and additionally keep on shut off the software.
advanced warfare season pass free

wissen will, dem empfehlen

wissen will, dem empfehlen wir MIPBlog, @mip auf Twitter, dem MIPTV YouTube Channel und der kostenfreien Mymip app, die u.a. einen Liste der teilnehmenden Firmen zeigt.
junk removal Denver

prestigious recognitions,

prestigious recognitions, including the US Presidential Medal of Freedom, the King Abdul Aziz Medal, and the Ramon Magsaysay Award. And he was given the rare honour of delivering a lecture at the joint meeting of the members of Lok Sabha, and Rajya Sabha in the Indian parliament in 2009.
The Best strategy for binary option trading

Socialdemokraternas steg

Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.genetica dental

Aziz Medal, and the Ramon

Aziz Medal, and the Ramon Magsaysay Award. And he was given the rare honour of delivering a lecture at the joint meeting of the members of Lok Sabha, and Rajya Sabha in the Indian parliament in 2009.
השכרת בידורית

He was the first member of

He was the first member of the team to gain the LEEP AP credential, he helps drive Kingspan's sustainability message in a forward looking construction industry. We look forward to hearing your thoughts and comments on this blog! -
paid surveys

Happy Friendship Day 2016 Quotes

Happy Friendship Day 2016 Quotes,wishes,sayings

którego celem jest

którego celem jest odwzorowywanie indeksu polskich spółek notowanych na giełdzie w Warszawie. Mój wpis ze względów oczywistych nie stanowi rekomendacji do dokonania jakiejkolwiek inwestycji.
Nigeria

He was the first member of

He was the first member of the team to gain the LEEP AP credential, he helps drive Kingspan's sustainability message in a forward looking construction industry.how to make money online

I would find that my bags had

I would find that my bags had already been transported. “You will also find a VHS machine in your room with a tape of the draft. I would have liked to have provided Betamax as well, but the notice was too short.”hostgator coupon 2016

Is it okay to post part of

Is it okay to post part of this on my website basically post a hyperlink to this webpage?hot escorts in abu dhabi

dsföretagen betyder att de

dsföretagen betyder att de inte får ha något vinstsyfte alls. Dessutom borde politiken tydligare inriktas på att främja den idéburna verksamheten. Socialdem
clothing manufacturer in Bangladesh

Dessutom borde politiken

Dessutom borde politiken tydligare inriktas på att främja den idéburna verksamheten. Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.
Toronto Prom Limo

d det i ryggen finns det alla

d det i ryggen finns det alla möjligheter för Miljöpartiets kongress att klargöra att ”inte vinstsyfte” hos välfärdsföretagen betyder clash royale hack

Really good write-up,

Really good write-up, Appreciate it intended for giving That expertise. Excellently published document, but only if many blog writers made available identical higher level of information since you, the online world is a significantly better area. You need to thanks!
Blog commenting service

Keep it Up!

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates

Keep it Up!

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates

solvents on the LPG hose or

solvents on the LPG hose or the mini exhaust bobbins! Because these both contain natural rubber they will just dissolve if you get something like paint on them - could be dangerous!
Adopt a Pet from Sri Lanka

tienen precios accesibles y

tienen precios accesibles y son pensados para generarle a la novia la mayor comodidad posible. Estos vestidos son diseñados para mujeres con una actitud relajada y con estilo propio.
Offshore Hosting

Just posting it for do my

Just posting it for do my review about this hoster, from them ill got the best speed and the best price for a bulletproof dmca ignored server got my dedicated cloud up to 10Gbit Speed.
Offshore vps

hos välfärdsföretagen betyder

hos välfärdsföretagen betyder att de inte får ha något vinstsyfte alls. Dessutom borde politiken tydligare inriktas på att f
Scooby Snax Herbal Incense

Socialdemokraternas steg

Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.web design professional

Socialdemokraternas steg

Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.web design professional

I think this is engaging and

I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers...free chats

Really great post, Thank you

Really great post, Thank you for sharing This knowledge.Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up! lucid dreaming stories

Barca wins just as a boa

Barca wins just as a boa constrictor will inevitably suffocate a mouse by strangulation, but there are prettier sights to be seen.
Easy recipes

Really nice and interesting

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one.HiFU anti aging

This means that homes are

This means that homes are small and crowded, and rents are expensive. In fact, rents in Mumbai rival those of cities in much wealthier countries.
Lawn Care Sarasota

Greetings! Very useful advice

Greetings! Very useful advice in this particular post! It's the little changes which will make the most important changes. Thanks a lot for sharing!

Die Revolution der

Die Revolution der Mediennutzung setzt sich fort?“ auf den Münchner Medientagen, der von Klaus Böhm, Director und Leiter Media-Practice bei Deloitte souverän moderiert wurde.paphos jobs

I’m definitely going to look

I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works. Budget Paragliding

Wow.. it’s a great place to

Wow.. it’s a great place to get information ... Because now a days any kind of little bit information is every helpful.. Wonderful Information.
Kartikeya Sharma

Quality Links Is The Most

Quality Links Is The Most Important Part Of SEO , And To Do That MY Service Is Standing Right Next To You Shoulder To Shoulder, So You Can Achieve Your Goal More Easily. We Work Hard For Your Success. No Hassle Or Tension Anymore Just Hit The ORDER NOW Button For MANUAL BLOG COMMENTING SERVICE FOR HIGH PR. All Links Will Provide DO-FOLLOW Backlink For Your..fiverr blog commenting

experiencing difficulty

experiencing difficulty looking for still Now i'm a small amount of doubting generally if i here's permitted to use artists and additionally explains relating to right...
gastroenterologist salary

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |