Ledare: Vinst i välfärden hot mot sammanhållningen

2013-04-16
LEDARE

Det finns ett glapp mellan väljare och partiledningarna i frågan om vinster i välfärden. Svenskar är betydligt mer negativa till vinstuttag i privat vård, skola och omsorg som drivs med skattemedel än den politik som bedrivs. Trots detta försvarar både Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledningar envist rätten för företag att ta ut vinster från välfärden.

Novus opinionsundersökning i somras visade att bara 12 procent av samtliga väljare ansåg att vinstuttag överhuvudtaget ska vara tillåtet. I början av detta år gjorde Novus, på uppdrag av tankesmedjan Katalys, en ny undersökning och nu anser endast åtta procent att det ska vara ett fritt vinstuttag. 41 procent vill förbjuda vinsterna helt eller anser att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. 25 procent, anser att vinstuttag i storleksordningen av 1 procent utöver statslåneräntan är den bästa lösningen.

Tidningen Fokus beskrev härom veckan (nr 13-14, 2013) hur starka lobbyorganisationer som t.ex. Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv satsat hårt på lobbyverksamhet för att bagatellisera t.ex. Caremaskandalen och för att få politiker att ”förstå” behovet av vinstuttag. Vårdföretagarna beslutade på sin årsstämma 2012 att intensifiera politikerbesöken. De har lagt ner stor energi på att skrämma socialdemokratiska ledare på alla nivåer för att ett stopp för vinsterna skulle leda till att många människor som arbetar i de kommersiella verksamheterna skulle förlora sina jobb och att verksamheter skulle läggas ner. S-kongressen beslutade, efter en kompromiss mellan partiledningen och vinstkritiska gräsrötter, att Näringslivets vinstintresse inte ska få styra välfärden. Konkret fastslog kongressen att kommunerna ska ha avgörande inflytande vid start av friskolor och att kommuner och landsting själva ska avgöra om de vill privatisera välfärden. S vill också införa bemanningskrav och att verksamheter ska kunna läggas ut enbart på icke-vinstdrivande aktörer. Det mest nyskapande var kanske att S lyfter fram icke-vinstdrivande alternativ. Vad partiet inte har insett är att kommersialiseringen av välfärden är ett systemskifte som på sikt undergräver den gemensamma välfärdens fortbestånd. Svenskt Näringsliv och andra privatiseringsivrare vill att välfärden i framtiden inte bara ska drivas av privata företag, de vill också att en mindre del ska finansieras av skatter och en större av privata avgifter.

Miljöpartiets ledare har förstås också utsatts för omfattande lobbyverksamhet för att de inte ska låta politiken ta den väg som majoriteten av deras väljare vill. På partiets kommun- och landstingsdagar i höstas låg en tidning från Vårdförtagarna ”Framtidens vård” i deltagarmappen från partiet. Vårdföretagarna skickade också hem tidningen till alla landstingspolitiker. Åsa Romson pryder omslaget och innehållet förmedlar en bild av att Miljöpartiet delar den syn på välfärd som Vårdföretagarna står för. En rad miljöpartistiska landstingspolitiker intervjuas och alla beklagar debatten om vinster i välfärden. De säger mycket klokt förstås men ingen lyfter fram kommersialiseringen av välfärden som ett problem. Men enligt en undersökning i Dagens Samhälle 3/4 -13 står en stor majoritet av MP:s kommunalpolitiker närmare de röda vinstmotståndarna än de blåa vinstförespråkarna. Detta är också MP:s officiella uppfattning, i varje fall enligt kongressbeslutet 2012, där det heter: ”Att MP ska verka för att aktiebolag som driver skolor ska ange i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, detta för att överskott i verksamheten som huvudregel ska återinvesteras och att de vinstutdelningar som sker ska bli transparenta och lätta för tillsynsmyndigheter att granska.”

Beslutet fokuserade på skolan men skulle vara vägledande för hela välfärdsområdet. Något snarlikt står nu i Miljöpartiets sjukvårdspolitiska program. Vad beslutet egentligen innebär är dock inte glasklart. Betyder det som det står i texten till den antagna att-satsen ovan ”... måste reglera verksamhetens syfte i bolagsordningen och där ange att detta syfte är ett annat än att dela ut vinst till aktieägarna.” Det kan tolkas som att man inte alls får ha något syfte att dela ut vinst, vilket skulle betyda att vanliga aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen syftar till ekonomisk vinst för ägarna, inte tillåts inom välfärden. Så skriver också Gunvor G Ericson, gruppledare för MP i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet, i Dagens Arena den 23 augusti 2012. Men längre ner i texten skriver hon att ”Beslutet går i korthet ut på att skolor som bedrivs i aktiebolagsform ska ha ett annat huvudsyfte än att generera vinst.” Utifrån det förstår man att vinstsyftet mycket väl kan finnas kvar, bara det finns andra syften också. Och med den tolkningen innebär det ingen förändring. Det ansåg också Kunskapsskolans vice vd Mikaela Valtersson direkt efter MP kongressen. Den tolkningen stärks av att det i de sammanfattande punkterna i MP:s sjukvårdspolitiska program ”Vi vill att aktiebolag som utför vårdverksamhet anger vård och omsorg som syfte i sin bolagsordning.” Ett bolag ska förstås ange vad de sysslar med. Det har ingenting med begränsat vinstsyfte att göra.

I förslaget till nytt partiprogram som Miljöpartiets partistyrelse nu lagt står det ”Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Upplägg som innebär för hög skuldsättning, eller orimligt höga vinstuttag eller ränteutbetalningar, eventuellt också via så kallade skatteparadis, ska stoppas. Verksamheternas ekonomi ska redovisas öppet. Vi föredrar upphandlingar där aktörer konkurrerar om att erbjuda bästa kvalitet istället för lägsta pris.” Det är lika luddigt som tidigare beslut och många förslag till skapare skrivningar mot vinstsyftet och vinstuttag har lagts fram. I förslaget står också: ”Under senare år har människor fått ett ökat inflytande över välfärdstjänsterna genom olika slags valfrihetsreformer. Miljöpartiet har ingen ideologisk låsning kring huruvida välfärdstjänster ska drivas privat eller offentligt. Det är kvaliteten på välfärden som är viktig, inte driftsformen.” De s.k. valfrihetsreformernas konsekvenser problematiseras inte alls.

Skolverket har kommit fram till att den skolmarknad som uppstått lett till segregation och medverkat till elevernas sjunkande studieresultat. Vårdval har gynnat rika och friska på bekostnad av multisjuka och personer i socioekonomiskt svaga områden, där behoven är större. Det lönar sig bättre med motiverade elever och patienter som inte är så sjuka och då dras resurserna dit.

Att minska på personalens antal och löner ger högre vinster och det görs konsekvent. De kontroller som krävs för att verksamheterna inte helt ska utarmars, såsom Caremas Koppargården, kostar resurser som tillsammans med vinsterna skulle gjort mer nytta i verksamheten. Ett antal forskare har på senare tid beskrivit problemen och Maciej Zaremba levandegjorde systemskiftets konsekvenser i en serie i DN i februari-mars i år.

För att kunna hantera klimatkris, ekonomisk kris, mat- och energikris framöver krävs ett samhälle som hänger ihop. En gemensam välfärd som omfattar alla på lika villkor och som styrs i demokratiska former är ett fundamentalt kitt för ett samhälle som alla är delaktiga i och som därmed är socialt hållbart. Vi kommer inte att kunna hantera de utmaningar vi står inför om samhället är segregerat med djupa klyftor mellan olika grupper och folk söker privata lösningar istället för gemensamma.

På flera ställen i partiprogrammet talas om individen som ansvarstagande och aktiv i utformandet av samhället samt om att alla ska få vara den de är och om betydelsen av att få välja det man vill ha. Insikten om att vi som individer trivs och ger mest om vi får vara självbestämmande är fundamental för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöpartiet ville bryta upp de offentliga monopolen inom välfärden för att uppnå mångfald i pedagogik och vårdmetoder samt göra det möjligt för personal, brukare och föräldrar att själva driva verksamheten. Den kommersialisering vi nu har fått är något annat. De stora vinstdrivna koncernerna växer på bekostnad av ideella och små aktörer. Enligt Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället (Svd 16 dec 2012) pekar utvecklingen mot färre ägare bland Sveriges friskolor där de tio största bolagen i dag utbildar 40 procent av alla elever i fristående skolor. Inom äldrevården är trenden ännu starkare, där två stora bolag står för hela 50 procent av den privata äldreomsorgsmarknaden.

Kontrollsystemen växer i takt med likriktningen. I partiprogramsförlaget finns en del bra skrivningar till stöd för de idéburna verksamheterna. Men så länge partiet inte tar ställning mot kommersialiseringen av välfärden, dvs fullständigt tar avstånd från vinstsyftande företag inom välfärden, kommer man inte på allvar kunna uppnå varken mångfald i verksamheternas innehåll eller verklig makt för personal och brukare.

Häromdagen bildades Idéburna skolors riksförbund. De ska vara det naturliga språkröret för alla skolor som inte delar ut vinst till ägarna. Det är sådana organisationer som är Miljöpartiets självklara allierade, inte Vårdföretagarna. Frågan om vinster i välfärden kommer att bli het på Miljöpartiets kongress. Sektor3s undersökning via Demoskop visade att 18 procent föredrar att välja en icke-vinstdriven organisation, 11 procent ett företag med restriktioner på vinst och bara 3 procent föredrar att välja ett vinstdrivet företag. Hälften föredrar en offentlig aktör. Med det i ryggen finns det alla möjligheter för Miljöpartiets kongress att klargöra att ”inte vinstsyfte” hos välfärdsföretagen betyder att de inte får ha något vinstsyfte alls. Dessutom borde politiken tydligare inriktas på att främja den idéburna verksamheten. Socialdemokraternas steg framåt i frågan borgar för att det är möjligt att få genomslag för en sådan politik i verkligheten.

Annika Hjelm

forehead Botox

Thank you for sharing this information. Love your blog post.
Please Keep updating. You can also visit our blog for Forehead treatments, Acne, Reduction Surgery, Forehead Care & Remedies.

Botox on Forehead
  | What is Botox    |
 Application of Botox on Forehead
|  How Botox Work on Forehead|
 Botox Injection for Forehead |
 Results of Botox on Forehead
Botox Injection Forehead Side Effects

Same Day Agra Tour By Car

Same Day Agra Tour By Car

I couldn't find any knowledge

I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some.
essay typer

It is great to have the

It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested on.I concur with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates.
Extreme Landings

The article has actually

The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
youtv player para pc

Acer

I am confident that we will get sure advantage of this great site.

Thanks!!

Thanks for this post!! it was great reading this article! i would like to know more!! keep posting!! This post was very informative and helpful!! Good quality content!! You can now get the best rooting app for all devices!! Towelroot Apk This is one of the most efficient and safe apk for rooting!! Also the best rated app for 2017! Check Out Virus Towelroot.Apk

Such a very useful article.

Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article.
showbox download

Obat Untuk Menggugurkan Kandungan

Kami Tidak Memberikan Janji tapi bukti nyata tentang obat telat datang bulan solusi yang tepat untuk Anda.

Obat Telat Datang Bulan

Ciri Obat Cytotec Asli Dan Palsu

Obat Penggugur Kandungan

Cara Menggugurkan Janin Dengan Nanas Muda

Obat Gynaecosid

Obat Aborsi Jogja

Cytotec Mysoprostol Adalah Obat Aborsi Jitu

Obat Aborsi Misoprostol Cytotec adalah obat alami telat datang bulan atau obat untuk menggugurkan kandungan yang paling aman dan ampuh

Obat Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Kunyit

Obat Penggugur Kandungan

Ciri Cytotec Asli Dan Palsu

Obat Telat Datang Bulan

Cara Menggugurkan Kandungan

Titan Gel Asli

Titan Gel Asli

Happy Anniversary Wishes

Amazing Site.
Beautiful Anniversary wishes

Beirut Escorts

Welcome to Escort Goole An Unique Beirut Escorts Agency which is provide Finest Beirut Escorts Services in Beirut with high profile 20 Model Escorts in Beirut which is able to provide you finest Beirut escorts services in Beirut, in Escort Google You Can Enjoy Brunnet , Blonde,And Redhead Models in Beirut our Out Call Beirut Escorts Agency Provide you various choices of Beirut escort girls in Beirut. Beirut Escorts | Beirut Escorts Services

Thanks for a wonderful share.

Thanks for a wonderful share. Your article has importations your hard work and experience you have got in This field. Brilliant reading .I love it.
ackman capital financial trading

I want you to thank for your

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog!!!!
ignou grade card

Beirut Escorts | Beirut Escorts Services

An Elegant , Passionative And Genuin Beirut Escorts Provider Escorts Agency in Lebanon, Escorts Lebanon Beirut is One of the most Honest And Quality Beirut Escorts Services Provider Escorts Agency which have morea than 50 Blonde And Brunnete Beirut Escort Girls and Provide Elite Companion of Beirut Escorts Services in Beirut If You Like Check Our Model Escorts Portfolio Or Book Our Beirut Escorts Please contact us on : 0096171359998 / 0096178331112
Beirut Escorts | Beirut Escorts Services

I really like the dear

I really like the dear information you offer in your articles. I’m able to bookmark your site and show the kids check out up here generally. Im fairly positive theyre likely to be informed a great deal of new stuff here than anyone else!
do my homework

http://fanfarma.com/penirum-asli-obat-pembesar-penis/

pembesar penis
titan gel
rx24
obat kuat pria
vimax kapsul
vimax
selaput dara buatan
penghilang bulu
cara merapatkan daerah kewanitaan
wanita perangsang
obat perangsang wanita
herbal perangsang wanita
perangsang wanita alami
perangsang wanita
perangsang
obat perangsang
penumbuh rambut
peninggi badan
penghilang tato
penghilang selulit
penghilang bekas luka cepat
penggemuk badan
pemutih wajah
pemutih ketiak
pemutih gigi
pemutih badan
pemerah bibir
hammer of thor
celana vakoou
obat pembesar
pembesar kelamin
vimax oil
obat pembesar kelamin
besar dan panjang
minyak lintah
obat pembesar pria
pembesar payudara
buttoks cream
pelumas wanita
pelangsing badan
pelangsing
obat pelangsing
cara menurunkan berat badan
cara mengecilkan perut
obat mata
penyubur sperma
tahan lama
obat tahan lama
obat stamina pria
obat oles tahan lama
obat kuat
obat impotensi
obat impoten
obat herbal kuat lelaki
kuat lelaki
jual obat kuat
jamu kuat tradisional
jamu kuat pria
jamu kuat lelaki
jamu kuat alami
jamu kuat
cara mengobati imptensi
obat keputihan
obat jerawat
obat diabetes
obat hernia
obat ambeien
pemutih tubuh
obat pembesar penis
hammer of thor surabaya
hammer of thor indonesia
penjual hammer of thor
hammer of thor bali
alat bantu pria murah
alat onani
jual alat bantu
alat bantu seks
alat bantu untuk pria
alat pria dewasa
alat bantu murah
alat getar wanita
jual alat
alat masturbasi
alat bantu wanita
alat sex wanita
alat bantu untuk wanita
penis besar
dildo
alat bantu seks wanita
vibrator
alat perangsang
jual alat bantu wanita
alat pemuas wanita
panjang dan besar
penggetar payudara
alat orgasme
alat sex
alat pembesar kelamin
alat pembesar pria
ciri hammer of thor asli
hammer of thor italy
beli hammer of thor
jual obat hammer of thor
distributor hammer of thor
jual thor hammer
hammer of thor original
harga hammer of thor
efek samping hammer of thor
hammer of thor asli
hammer of thor di indonesia
agen hammer of thor di indonesia
agen hammer of thor
obat hammer
anabolic rx24
obat hammer of thor
kondom gerigi
jenis kondom
jual kondom online
harga kondom
kondom bergerigi
kondom murah
merangsang wanita
alat wanita dewasa
kondom duri
penggeli vagina

It appears as though spent

It appears as though spent lots of time and effort in your blog. I’ve saved it and i’m searching toward reading through new articles.
expensive essay writing service

I would like to thank you for

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well.
http://bestglendalechiro.com/

Great tips and very easy to

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog.
radio station

nike free pandora

nike free
pandora outlet
chicago bulls jersey
kate spade handbags
canada goose sale
moncler outlet
browns jerseys
instyler max
cheap ray bans
michael kors outlet
miami heat
nike air max
coach outlet
cheap jordans
dolce and gabbana outlet
nike outlet
golden state warriors
cheap snapbacks
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
kate spade sale
new york knicks jersey
gucci borse
true religion outlet
michael kors outlet
coach outlet online
air max 90
chiefs jersey
christian louboutin shoes
cheap nhl jerseys
michael kors
giants jersey
new york jets jerseys
nfl jerseys wholesale
jimmy choo shoes
nike trainers
kate spade outlet
coach factory outlet
nike tn pas cher
ralph lauren outlet
coach handbags
michael kors handbags
los angeles lakers jerseys
hermes belt
michael kors handbags
mbt shoes
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
pandora charms
cowboys jerseys
ray ban sunglasses outlet
ray ban sunglasses
oakley sunglasses wholesale
replica watches
coach factory outlet
san francisco 49ers jerseys
prada shoes
new york giants jerseys
nike tn
nike trainers
miami heat jersey
ed hardy uk
seahawks jersey
polo ralph lauren
ravens jerseys
jets jersey
cheap ray bans
mont blanc outlet
polo ralph lauren outlet
steelers jerseys
golden state warriors jerseys
converse shoes
new york knicks
nba jerseys
carolina jerseys
nike shoes
ray ban sunglasses
rolex watches
oakley sunglasses
fitflops sale
moncler jackets
armani exchange
coach outlet online
gucci shoes
yeezy boost 350 v2
nhl jerseys
bruberry sale
oakley sunglasses
skechers outlet
houston texans jerseys
michael kors uk
49ers jersey
fitflops sale clearance
replica rolex
ralph lauren outlet
nike shoes
kansas city chiefs jerseys
michael kors outlet online
christian louboutin uk
oakley sunglasses
birkenstock sandals
polo ralph lauren
new england patriots jerseys
lions jerseys
air jordan 8
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
discount oakley sunglasses
reebok outlet
michael kors handbags
cheap ray bans
mbt shoes outlet
cheap nfl jerseys
cardinals jersey
titans jersey
michael kors handbags
ecco sandals
nike factory outlet
polo ralph lauren
michael kors handbags
asics outlet
fitflops sale clearance
nike free run
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
pandora outlet
philadelphia eagles jerseys
ray ban sunglasses
air jordan uk
nike shoes
cheap oakley sunglasses
green bay packers jerseys
michael kors uk
salomon shoes
bears jerseys
seattle seahawks jerseys
michael kors handbags
true religion jeans
pandora outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags sale
nike factory store
michael kors outlet
clippers jersey
coach outlet
nike roshe
yeezy shoes
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
hugo boss sale
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses
tennessee titans jersey
fitflops sale clearance
michael kors outlet
polo ralph lauren
mont blanc outlet
bengals jersey
nike air huarache
jimmy choo outlet
nike shoes
burberry outlet
arizona cardinals jerseys
coach outlet
cheap ray bans
washington redskins jerseys
cleveland cavaliers
hermes belts
coach outlet
coach factory outlet
air huarache
coach outlet
chicago bears jerseys
coach outlet
louboutin shoes
christian louboutin outlet
true religion jeans
buffalo bills jerseys
nike outlet
chicago bulls
christian louboutin shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
instyler max 2
air max 2015
michael kors outlet
nike shoes
abercrombie and fitch kids
ray ban sunglasses
cheap nike shoes
christian louboutin shoes
fitflops sale clearance
nike huarache
coach outlet
san diego chargers jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
nike blazer pas cher
nike trainers
ecco shoes
ray ban sunglasses outlet
new balance shoes
nike outlet
michael kors outlet
eagles jerseys
miami dolphins jerseys
oakley sunglasses
pandora jewelry
oakley sunglasses wholesale
prada outlet
broncos jerseys
cheap jordan shoes
coach outlet
nike air jordan
oklahoma city thunder
true religion outlet
fitflops shoes
christian louboutin outlet
ralph lauren polo
coach outlet online
pandora jewelry
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
canada goose
nike outlet store
cheap jordan shoes
cheap jordan shoes
nike air huarache
kate spade outlet
san antonio spurs
pittsburgh steelers jersey
redskins jerseys
armani outlet
air jordan 4
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
cheap jordans
kate spade handbags
coach outlet online
true religion jeans sale
soccer shoes
cheap nba jerseys
cleveland browns jerseys
boston celtics
saints jerseys
michael kors uk
cheap ray bans
atlanta falcons jerseys
salomon boots
coach outlet
new balance outlet
raiders jerseys
ferragamo outlet
san antonio spurs jerseys
replica watches
nike outlet
cheap oakley sunglasses
cleveland cavaliers jerseys
coach outlet
nike trainers shoes
coach outlet
canada goose outlet
ralph lauren outlet
denver broncos jerseys
ray ban sunglasses
carolina panthers jersey
ferragamo shoes
omega watches sale
nike air huarache
jordan 4
ralph lauren outlet
adidas yeezy
ralph lauren outlet
michael kors handbags
jordan 8
skechers shoes
coach outlet store online
jacksonville jaguars jersey
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
jaguars jersey
tods shoes
coach factory outlet
cheap oakley sunglasses
dallas cowboys jerseys
michael kors handbags
nike huarache
coach outlet online
new orleans saints jerseys
rolex replica
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
oklahoma city thunder jerseys
asics shoes
michael kors handbags
fitflops
ralph lauren uk
oakley sunglasses
longchamp handbags
rolex replica
polo ralph lauren
ecco shoes uk
patriots jerseys
snapbacks wholesale
pandora outlet
coach outlet
ecco shoes
cheap ray bans
ray ban sunglasses outlet
cincinnati bengals jerseys
nike air max 90
canada goose
ray ban sunglasses
nike factory outlet
coach outlet online
replica watches
coach outlet online
falcons jersey
kate spade outlet
kate spade handbags
baltimore ravens jerseys
coach outlet store
asics shoes
clippers jersey for sale
valentino outlet
jordan shoes
reebok shoes
coach factory outlet
oakland raiders jerseys
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
nike huarache
rolex replica watches
polo ralph lauren
detroit lions jerseys
polo outlet
michael kors handbags
ed hardy
oakley sunglasses
gucci sito ufficiale
jordan shoes
hugo boss outlet
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses
colts jerseys
polo ralph lauren
longchamp outlet
valentino shoes
true religion outlet store
michael kors uk
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren
ralph lauren uk
christian louboutin outlet
mont blanc pens
dolphins jerseys
coach outlet store online
converse trainers
jordan shoes
jordan shoes
ed hardy outlet
coach bags
coach outlet online
omega watches
true religion outlet
mlb jerseys
chargers jerseys
birkenstock outlet
texans jerseys
nike outlet
nike soccer shoes
nike outlet store
yeezy boost 350
coach outlet
tods outlet
ralph lauren outlet
coach factory outlet
nike roshe run
ralph lauren outlet
cheap basketball shoes
nike store
bills jerseys
jordan shoes
coach handbags
dolce and gabbana shoes
cheap ray ban sunglasses
vikings jerseys
minnesota vikings jerseys
nike blazer
michael kors canada
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet store
kate spade sale
los angeles lakers
replica rolex
nike huarache
mont blanc pens
ed hardy clothing
coach outlet online
coach factory outlet
basketball shoes
fitflops sale
coach outlet
nike outlet
saics running shoes
kate spade sale
packers jerseys
gucci outlet
coach outlet
true religion outlet
abercrombie and fitch
coach outlet store online
polo ralph lauren
boston celtics jersey
zzzzz

selaput dara buatan

selaput dara buatan
penghilang bulu

I feel really happy to have

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.
diwali greeting cards

I don’t know what has

I don’t know what has happened to the custom of delivering consistent good articles. I hope that the custom comes alive after this.. thumbs up for your work.
Erica Green

wow, great, I was wondering

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.
Cathy Resmer

iPhone 9 Release Date

he other day, Idéburna School's National Association was formed. They should be the natural language pipe for all schools that do not share the profits to the owners. These are the organizations that are the Alliance's obvious allies, not the carers. The question of profits in welfare will be hot at the Environmental Party Congress. Sector3's survey via Demoskop showed that 18 percent prefered to chooseiPhone 9 Release Date
iPhone 9 First Look
iPhone 9 Specifications
a non-profit-driven organization, 11 percent a company with restrictions on profit and only 3 percent preferred to choose a profitable company. Half prefers a public actor. With that in mind, there is every opportunity for the Environmental Party Congress to clarify that "profit-making" in welfare companies means that they should not have any profit objective at all. In addition, the policy should be more clearly focused on promoting the idea-based business.

It is great to have the

It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested on.I concur with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates.
diwali 2017 quotes

I want you to thank for your

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog!!!!
Weight Loss South Melbourne

Really great post, Thank you

Really great post, Thank you for sharing This knowledge.Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up!
Khuyen mai giam gia

Thanks!! Visit Us!

Now you could get the latest trending apk downloads and hacks with Change My Software Latest Version Free Download ! Thanks for this wonderful article! hats off to your writing! great post with rich quality content! Very resourceful and informative! Keep posting! Would love to follow up on your upcoming future posts!

Technology

Nice post

Microsoft Office Support

Technology

Nice post

Microsoft Office Support

I feel really happy to have

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.
best workers comp chiropractor salinas ca

Good Article

It is good article, I am interset in it. Please make more.
knife imarku high carbon stainless steel

Great, thanks for sharing

Great, thanks for sharing this article. Keep writing.
happy new year wishes for father

Looking forward to reading

Looking forward to reading more. Great article.Really thank you!
vouchercodesite.co.uk

Customer Care phone numbers

Complete information brought about various service providers and many banks banking queries and tips in user point of view such as net banking and mobile registration and credit and debit card tracking and many more.
Jio Customer Care Number
Flipkart Customer Care phone Number
Ola Cabs Customer Care Number
sbi upi app download

GREAT YahooSupport

GREAT
YahooSupport

The article has actually

The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand new information.
ediscountshopping.com

I feel really happy to have

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.

http://babyish.snack.ws/

I was more than happy to

I was more than happy to uncover this great site. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!! happy new year 2018 image I definitely enjoyed every bit of it and I have you bookmarked to see new information on your blog.

Really I enjoy your site with

Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post.
tecni-ferio

It is great to have the

It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested on.I concur with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates.
http://babystroller.4thmedium.com/

happy new year 2018 cover

happy new year 2018 cover photos
You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking.

Wonderful article! I need

Wonderful article! I need individuals to know exactly how great this data is in your article. It"s fascinating, convincing substance. Your perspectives are much like my own concerning this subject.
click here

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |