Det är kört med tvågradersmålet

2015-11-16 10:48

DET ÄR KÖRT MED TVÅGRADERSMÅLET

Inför de stundande FN-förhandlingarna i Paris nästa månad om klimatför-
ändringarna har tongångarna från politiker, tjänstemän och förståsigpåare
varit mer optimistiska än på länge. USA och Kina har lyckats komma
överens om framtida begränsningar av koldioxidutsläppen, president
Obama och EPA (USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket) har rundat
kongressen och beslutat om hårdare utsläppskrav för kolkraften (något
som i och för sig kan stöta på motstånd både på delstatsnivå och i Högsta
Domstolen). Han satte också nyligen stopp för the Keystone pipeline, den planerade oljeledningen mellan Alberta i Kanada och Nebraska i USA som
skulle medfört exploatering av Kanadas oljesand i stor skala.

En stor skillnad jämfört med mötet i Köpenhamn är att en majoritet av
världens länder, som står för 87% av de globala utsläppen, på förhand
har fått lämna in förslag på frivilliga utsläppsminskningar. Bland de som
ännu inte lämnat in något förslag finns den store och rike koldioxidbusen
Saudiarabien. Problemet med dessa förslag är att de sammantaget skulle
leda till en temperaturökning med ca 2,7 grader Celsius, långt över de
2 grader som FN:s klimatpanel tidigare förordat som ett absolut maximum.

Det är därför dags att inse att världen aldrig kommer att uppnå målet om att
begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader. Den stora stötestenen
är att länder som Indien och Brasilien anser att EU, USA, Kanada, Australien
m fl måste minska sina utsläpp mer än t ex Kina, Sydafrika, Indien och
Brasilien. Dessa har fortfarande stora befolkningsgrupper som måste lyftas ur
fattigdom och påpekar att de inte orsakat de klimatförändringar som vi nu ser
och kommer att se.

Därmed blir det allt viktigare att mer och mer fokusera kommande klimatför-
handlingar på frågan om anpassning till de konsekvenser som ett varmare
klimat medför. Det innebär inte att ansträngningarna att nå fram till bindade
avtal för utsläppen ska upphöra, men frågorna hänger intimt ihop. En fjärdedel
av utvecklingsländernas löften om utsläppsminskningar är villkorade. Om inte
de rika länderna lever upp till sina löften i Köpenhamn om klimatbistånd och
tekniköverföring kommer minskningarna kanske inte att bli lika stora.

De fullt legitima krav som många av länderna i tredje världen ställer på oss rikare länder måste beaktas i Paris. Många av dem kommer att drabbas hårdast av stigande havsnivåer och extremt väder. Vi måste bidra med vårt tekniska kunnande vad gäller t ex förnyelsebar energi, men också med finansieringen av den infrastruktur som blir nödvändig för att i någon mån mildra effekterna av de
klimatförändringar som är oundvikliga.

ANDERS MALMÉN 

Kan miljömålen väcka debatten?

2015-11-02 10:15

Den 25 september nu i höstas antogs FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDGs). Målen klubbades igenom i FN:s generalförsamling och signerades av stats- och regeringschefer från hela 193 länder. Det rör sig om sammanlagt 17 övergripande mål som riktar sig mot både fattiga och rika länder och som avser att fånga upp det enorma spektrum som omfattas av begreppet hållbar utveckling, såsom detta uttolkas idag.

När begreppet fick ett internationellt genomslag 1987, i och med lanseringen av den så kallade Brundtlandrapporten, inleddes en unik form av internationellt samarbete, i och med att både rika och fattiga länder slöt upp kring ett antal långsiktiga principer för utvecklingen socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Fem år senare omsattes dessa principer i ett antal handlingsplaner och konventioner vid FNs möte för miljö och utveckling i Rio de Janeiro.

Den så kallade Agenda 21 och biodiversitetskonventionen gav mest eko i Sverige. Mycket i dessa planer och konventioner är problematiskt och viktigt att ifrågasätta, men just Agenda 21 var intressant genom att syfta till ett ökat medborgarengagemang. I Sveriges kommuner anställdes agenda 21-samordnare och medborgarna bjöds in till möten och samtal för att bidra med idéer kring hur miljö- och utvecklingsarbetet skulle kunna breddas och fördjupas. Det hela ebbade småningom ut och det förväntade ökade medborgarengagemanget uteblev.

När nu de nya globala målen för hållbar utveckling lanseras, presenteras de framförallt som en satsning som bygger vidare på milleniemålen med fokus på bekämpning av fattigdom, utbildning, hälsa och jämställdhet. Kanske beror det på att arbetet med dessa mål uppfattas som jämförelsevis framgångsrikt. Men mot bakgrund av vidden i hela hållbarutveckling-projektet är det viktigt att också betrakta dem i ljuset av Rio 92’. Detta möte fäste stor vikt vid att stimulera till ett ökat medborgarengagemang och ett breddat deltagande i det i vid mening politiska projekt som hållbar utveckling i grunden är, eller kanske snarare, skulle kunna vara.

Hur kom det sig att Agenda 21-projektet klingade av så snöpligt och hur kommer det sig att ett så omfattande internationellt politiskt samarbete som det runt de nya globala miljömålen ger så lite eko i svensk politik och debatt? Kanske beror det på att den rikliga och kontroversiella politiska halten inte riktigt framgått?

Så var det tveklöst efter Rio 92’. Och så är det med mycket av det arbete som bedrivs i syfte att hantera miljöproblematiken överlag. Vi har ju sedan länge en organisation uppbyggd kring så kallade miljömål, en gång politiskt satta men sedan länge lagda i knäet främst på aktörer som inte förväntas annat än att vidta effektiva åtgärder för att målen ska uppnås, som om de endast handlade om teknik och administration. Det har inte gått särskilt bra, särskilt inte om det så kallade generationsmålet beaktas, dvs målet att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation.
De nya globala målen för hållbar utveckling har kritiserats för att vara vaga och svårmätbara, men indikatorer för dem utlovas 2016. Det gäller dock att inte stirra sig blind på indikatorer i tron att ett sådant system ska fungera som en drivkraft i utvecklingen. Och det är omöjligt att skapa ett system av indikatorer som inte rymmer stora hål: det finns helt enkelt så många relevanta parametrar att hålla koll på, särskilt när det handlar om något så oerhört komplext som hållbar utveckling.

Det innebär att varje indikatorsystem bygger på vissa prioriteringar, vilka i sin tur är beroende av grundläggande värderingar och uppfattningar om vad som är bra och dåligt, eftersträvansvärt eller problematiskt. Valet av indikatorer är helt enkelt i grunden politiskt. Men det gäller inte bara indikatorerna. Det gäller också själva tolkningen av vad målen innebär, liksom frågan om hur de ska uppnås.

Biståndsminister Isabella Löven har klargjort att alla 17 målen ska integreras i svensk politik. Låt oss hoppas att denna integration tas på fullt allvar, och bidrar till att synliggöra alla vägval, alternativ och kontroversiella utmaningar som de rymmer. Då kan målen ha det goda med sig att de bidrar till att liva upp den sedan länge insomnade miljöpolitiken.

Exempelvis vore det väl konstigt om målet att ”Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla” inte skulle leda till en livfull debatt om den underförstådda möjligheten att förena full sysselsättning med en kapitalistisk världsekonomi. Och hur många olika föreställningar om vad som utgör ett anständigt arbete eller produktiv sysselsättning finns det inte?
  

Därför blir allt fler Sverigedemokrater

2015-08-22 11:46

Apropå att det går bra för SD i opinionsmätningarna så kan jag berätta hur en av dessa nya sverigedemokrater tänker. Jag känner henne väldigt väl, vi kan kalla henne Ylva. Ylva var inte sverigedemokrat för fem år sedan, utan röstade då på (S). Hon har inte ändrat sina politiska uppfattningar i något väsentligt under dessa år. Hon är inte rasist. Hennes egna blonda barn leker med barn av olika etnicitet. Hon stödjer hbtq-personers rättigheter.

Vad hon där emot tycker är jobbigt är att det finns tiggare utanför ICA. Det känns olustigt. Några av dem kommer till och med fram till Ylvas barn när de handlar, det tycker hon definitivt inte känns bra. Ylva arbetar som undersköterska i äldreomsorgen och tjänar 21 500 i månaden. Det blir inte mycket pengar över varje månad när familjens fasta kostnaderna är betalda. Hon betalar gärna skatt om den går till bra saker – en bra skola och äldreomsorg till exempel. Men vad hon kan konstatera är dock att skolan fått sämre kvalitet och blivit allt mer stökig i takt med fler invandrarbarn i klasserna. Hon vet att det inte är barnens fel, men tycker att skolan har tappat kontrollen. Samtidigt hör hon om stora flyktingströmmar som, verkar det, kostar allt mer pengar. Hon följer också nyheterna och förstår att mottagandet och introduktionen av nya svenskar inte fungerar, trots att det kostar mycket. Ylva hör även kollegor med invandrarbakgrund som är oroliga för många nya flyktingar när det redan finns en djup segregation och utanförskap bland nya svenskar som bott här lång tid. Om folkopinionen vänder sig mot flyktingmottagandet finns en risk att det även skapar ett hårdare klimat gentemot alla med invandrarbakgrund i Sverige.

Stämningen på torget i den ort där Ylva bor har blivit annorlunda de senaste åren eftersom många unga invandrare numera hänger på torget kvällstid. De svenska ungdomarna vet hon inte var de är. Ylva och hennes man funderar på att flytta, om de får råd. Vi skulle kunna säga att Ylva utvecklat en slags främlingsrädsla. Hon är oroad över att stat och kommun inte kommer till rätta med flyktingmottagandet och segregationen. Hon hör flera partier tala om humanitet och allas lika värde – ur internationellt perspektiv. Men detta internationella perspektiv hakar inte riktigt i Ylva verklighet. För Ylva är humanitet en värdig omsorg om dem som finns här och betalat skatt hela sitt liv i Sverige. Det innebär att de boende på hennes arbetsplats inte ska behöva ligga och vänta i sitt eget kiss på grund av personalbrist, så som hände med Siv häromdagen. Att de ska få äta god mat och komma utanför väggarna ibland och känna vinden i håret. Varför ska Sverige göra mer för världens alla flyktingar än andra länder, undrar Ylva? Och förresten vad gör vi för alla dem som inte kan fly hit, många gånger flickor, undrar Ylva? Är inte detta dubbelmoral?

Viktigt att berätta är också att Ylva inte är historiskt intresserad. Visst känner hon till 30-talets nazism men hon har inte närmare reflekterat kring hur fascism och nationalism smyger sig in i våra tankevärldar och sakta men säkert präglar våra vardagsbeslut. Vi skulle kunna kalla det att Ylva inte är vaccinerad mot alla de förenklade förklaringar som serveras av SD. Och många Ylvor skapar till slut en kritisk massa som i händerna på fel makt kan bli livsfarlig. Kom ihåg att ondskan är banal, som Hannah Arendt skrev i sin sociologiska analys av förintelsen i ”Den banala ondskan”. Det är inte monster som möjliggör monstruösa handlingar, utan vanliga människor som egentligen inte har något ont uppsåt. Den strukturella, politiska ondskan är banal!

Vi kan nog inte förändra Ylvas intresse för teori och historia. Det verkar orimligt. Hon är 44 år och kommer aldrig att läsa den här texten, än mindre läsa Hannah Arendt. Vad vi däremot kan göra är att få henne mindre rädd genom prata med henne, besvara hennes frågor på ett sätt som är relevant för henne. Vad vi absolut inte ska göra är att kallas henne för rasist, för det är hon inte.

Vår regering behöver göra tre saker:

1. Håll två tankar i huvudet samtidigt – möt SD och SD:s väljare respektfullt och i saklig dialog samtidigt som ni når politiska överenskommelser utan SD. I en demokrati måste alla respekteras för sin åsikt och vi måste prata med varandra (som Lotta Gröning skrev i Expressen) men vi måste inte samarbeta med alla. Viktig skillnad! Vi vill ju att de som röstar på Sverigedemokraterna utan att för den skulle vara rasister och fascister, tänker om och inser att det finns bättre alternativ.

2. Hantera flykting- och integrationsfrågan med nödutryckningsknappen intryckt. Våga stå för att ni har misslyckats, det är enda sättet att bli trovärdiga igen. Skyll inte på tidigare regeringar (SD:s väljare ser ändå alla andra partier som kollektivt ansvariga) utan visa att ni nu tar ledarskapet genom att t ex prova nya och radikala metoder för att skapa nya jobb som gagnar personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Integration är en större fråga än jobben, men utan egen försörjning blir allt annat ett slag i luften. Moderaterna kom med ett intressant förslag om förändringar i LAS för att främja att fler får ett ”första jobb”. Hur tänker ni matcha detta, med gröna förtecken? 
Det är en dålig idé att idag att minska RUT och ROT och höja arbetsgivaravgifter för unga. Utvidga istället till att innefatta till exempel mathandling, hundrastning och flytthjälp. Återinför läxhjälpen. Det vore även lägligt med REP nu, en skattesubvention för att hjälpa till med reparationer av vissa produkter - cyklar, symaskiner, telefoner etc. Vad kan bli mer grönt än så?

3. Hjälp skolan att ta kontroll över klassrummen igen. Sluta fokusera på höjda lärarlöner, det är inte lösningen på stökiga klassrum och sviktande skolresultat där barn med annat modersmål än svenska far särskilt illa. Kom till rätt med bristen på struktur och lärarledd undervisning, som så väl beskrevs av Gabriel Heller Sahlgren på DN debatt 29 juli. En personaltät skola med god arbetsmiljö borgar för att flykten från skolan försvinner. En kvalitativ skola är en grundsten i att fostra demokratiska samhällsmedborgare som blir vaccinerade mot fascism och alla andra våldsbejakande ideologier.

Föreställ er Ylva när ni utformar kommande års politik. Om ni inte kan vinna Ylvas förtroende igen, vad kan ni vinna då?

Angela Aylward
Cogito Senior Advisory Board
  


Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Tel 08-545 224 62, fax 08-545 224 60 | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Annika Hjelm |