DEBATT: Ogrön allians med Descartes

2011-05-26
GRÖN DEBATT

Trots tankesmedjan Cogitos val av namn, så kan en grön kunskapssyn inte bygga vidare på den västerländska dualismen. Renée Descartes cogito var något sakligt känslokallt och djupt avskilt ifrån dess objekt, utan utrymme för medkänsla, delaktighet eller omsorg. Först i våra dagar har det gått upp för oss att en annan typ av kunskap är både möjlig och livsnödvändig, en kunskap som utgår ifrån curamus - vi bryr oss, därför finns vi. Detta skriver humanekologen Michael Moon.

”What we do about ecology depends on our ideas of the man-nature relationship”. Lynn White in The Historical Roots of our Environmental Crisis, 1967.

För några år sedan (2005), när det var läge att ge namn åt miljöpartiets tankesmedja valde man "Cogito", som är latin och betyder "jag tänker". Namnet syftar på en berömd sentens av den franska 1600-tals filosofen René Descartes: "cogito ergo sum" (= jag tänker därför finns jag). Jag tror mig veta att man valde detta namn för att det intellektuella tänkandet bland de gröna skulle framstå som det mest centrala för den nya tankesmedjan och därmed motverka den ”flummighets”-stämpel som många ville sätta på partiet.

Jag tyckte då och tycker fortfarande, att curamus hade varit ett bättre namn. Detta ord, som också är latin, betyder "vi bryr oss ". ­Och frasen ”curamus ergo sumus” skulle då betyda ”vi bryr oss därför finns vi”. Men mitt förslag förkastades utan närmare diskussion. Jag har tidigare hävdat att den ekologiska rörelsen vi ser idag har utvecklat två tendenser: en reforminriktad eko-modernistisk tendens å ena sidan och en systemkritisk ekologiskt-postmodernistisk tendens å den andra (Moon, 2008). Dessa två positioner reflekteras bl a i dessa båda namnalternativ.

Men åter till Descartes: Vad menade han egentligen med denna sentens? Denna modernitetens portalfigur ville hitta en fast grund att basera sitt tankesystem på i en tid då en liten elit av filosofer och vetenskapsmän menade att man kunde tvivla på allt, även på den förnimbara världens själva existens. Men åtminstone det tvivlande (=tänkande) subjektet måste finnas, menade han, därför att man aldrig kan komma ifrån att det måste finns något som tänker. Den förmedlande länken, som känslolivet skulle kunna innebära, tycktes inte figurera i hans förståelse av världen och av sin egen person. Han insåg problemet men valde att rekrytera den gudomliga försynen som lösningen.

Descartes och många andra senare tiders tänkare ville lära den moderna människan att tänka strikt dualistiskt, d.v.s. i termer av ömsesidigt uteslutande motsatspar – i antingen/eller – och detta på en lång rad olika områden. Som något slags grundläggande motsatspar delade han världen i två principiellt skilda kategorier: det tänkande jaget (även kallat res cogitans) och allt det som kunde iakttas och upplevas (res extensa). Lägg märke till att denna indelning spjälkar människan i två delar, i intellektet och kroppen, och att mellan dessa två finns en oöverbryggbar avgrund. Begreppet ”dualism” har jag behandlat i mitt bidrag till Tänk Grönt (Moon, 2011).

En annan radikal tudelning var den mellan känslor och kunskap. Descartes teorier skulle bygga på objektiv kunskap så långt detta över huvud taget var möjligt. Två känslolägen tycks han ha bejakat: en gränslös nyfikenhet på det som låg utanför honom själv och kopplad till detta driften att utöva en oinskränkt kontroll över naturen. Alla andra känslolägen betraktade Descartes som hinder i sökandet efter säker kunskap. Descartes cogito var något sakligt känslokallt och djupt avskilt ifrån dess objekt. Här fanns inget utrymme för medkänsla, delaktighet eller omsorg. Han hade, med andra ord, en arrogant kunskapssyn som i allt väsentligt kommit att dominera dagens vetenskap. Och vägen till de globala miljöproblemen låg utstakad, fast dessa i den akuta formen som vi ser dem idag låg tre hundra år in i framtiden. Först i våra dagar har det gått upp för oss att en annan typ av kunskap är både möjlig och livsnödvändig, en kunskap som utgår ifrån curamus.

Men för Descartes var människan och naturen radikalt skilda ifrån varandra; han påstod att människan var den aktiva medvetna parten och naturen den stumma, ointelligenta passiva parten. Delvis i konflikt mot detta synsätt övertog han från den engelske tänkaren Francis Bacon idén om att naturen var något kvinnligt, ett passivt objekt som det var fritt fram för vetenskapsmannen att betvinga och behärska. Detta föranledda många ekologiskt inspirerade feminister att å det bestämdaste förkasta hans idéer (se t ex. Carolyn Merchants The Death of Nature). Även andra nutida tänkare, som inte normalt anses vara gröna, har kritiserat Descartes människosyn, t.ex. Damasio (1994) samt Lakoff och Johnson (1999).

På 1600-talet hade endast ett fåtal personer tillräckligt med bildning och fritid för att över huvud taget betvivla världens existens, en ”lyx” som knappast någon har idag heller. När världsproblemen tornar upp sig, och det inte går en dag utan att vi nås av nya larmrapporter har vi inte tid att grubbla över om hela vår världsuppfattning är en enda stor illusion. Idag finns det betydligt mer ”jordnära” problem som pockar på vår uppmärksamhet. Men lyckligtvis är vi inte endast några enstaka privilegierade intellektuella utan en bred rörelse av engagerade människor, beslutna att komma till rätta med de alltför påtagliga problemen vi ser omkring oss. Därav pluralisformen i mitt förslag.

Idag är namnet "Cogito" väl inarbetat, så nu, när jag nu återigen tar upp denna sak här, är det inte för att föreslå en namnändring. Däremot vill jag förklara varför mitt förslag stämmer bättre överens med andemeningen i den gröna förståelsen. Det är snarast ett försök att uppnå en genomtänkt grön kunskapssyn.

Michael Moon

Litteratur
Damasio, Antonio. 1994. Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain, New York, Putnam*s.
Lakoff, George och M. Johnson (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York, Basic Books.
Merchant, Carolyn. 1980. The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. HarperSanFranciso. Finns på svenska som Naturens död.
Moon, Michael. 2008. Mot en grön ideologi. Sid. 9-31 i Gahrton, Per: Behövs det en grön ideologi? Stockholm, Cogito.
Moon, Michael. 2011. När våra värderingar inte fungerar. Sid. 212-219 samt noter i Elander, Sven. (red.) 2011.Tänk grönt. Stockholm, Premiss.

Redaktör Grön debatt: angela.aylward ( at ) cogito.nu

Great post, you have pointed av Gäst (inte verifierad)
Much thanks to you for av Ashar Seo (inte verifierad)
Much thanks to you for av Ashar Seo (inte verifierad)
It is somewhat fantastic, and av rozirose124 (inte verifierad)
Extraordinary Article it its av Gäst (inte verifierad)
I prefer merely excellent av rozirose124 (inte verifierad)
This is very interesting av rozirose124 (inte verifierad)
Brilliant site! I discovered av Gäst (inte verifierad)
Much thanks to you for av Ashar Seo (inte verifierad)
imti av peter (inte verifierad)
sdsdsds av online marketing (inte verifierad)
imti av peter (inte verifierad)
Just Virgin Hair is a av Gäst (inte verifierad)
jams av Best CV Writing service (inte verifierad)
jams av best custom essays (inte verifierad)
jams av Catering Barcelona (inte verifierad)
jams av best fake tan products (inte verifierad)
jmas av click to visit the web page (inte verifierad)
jams av cheap nhl jerseys (inte verifierad)
k,a av SDSDSD (inte verifierad)
jams av bağlama büyüsü (inte verifierad)
jams av iphone history (inte verifierad)
Keep doing awesome read few av Gäst (inte verifierad)
jams av Data recovery software (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
I admit, I have not been on av Gäst (inte verifierad)
Very interesting blog. Alot av Gäst (inte verifierad)
Great article Lot's of av Gäst (inte verifierad)
I have bookmarked your blog, av Gäst (inte verifierad)
This is really a nice and av Gäst (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
This is highly informatics, av Gäst (inte verifierad)
jams av SDSDSD (inte verifierad)
I havent any word to av Gäst (inte verifierad)
casino games av Gäst (inte verifierad)
it was a wonderful chance to av Gäst (inte verifierad)
I have bookmarked your blog, av Gäst (inte verifierad)
Your blog provided us with av Gäst (inte verifierad)
I can set up my new idea from av Gäst (inte verifierad)
I really loved reading your av Gäst (inte verifierad)
Hello I am so delighted I av Gäst (inte verifierad)
I can see that you are an av Gäst (inte verifierad)
jmas av click to visit the web page (inte verifierad)
Fantastic blog! Do you have av Gäst (inte verifierad)
Hi there, just became alert av Gäst (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |