DEBATT: Ogrön allians med Descartes

2011-05-26
GRÖN DEBATT

Trots tankesmedjan Cogitos val av namn, så kan en grön kunskapssyn inte bygga vidare på den västerländska dualismen. Renée Descartes cogito var något sakligt känslokallt och djupt avskilt ifrån dess objekt, utan utrymme för medkänsla, delaktighet eller omsorg. Först i våra dagar har det gått upp för oss att en annan typ av kunskap är både möjlig och livsnödvändig, en kunskap som utgår ifrån curamus - vi bryr oss, därför finns vi. Detta skriver humanekologen Michael Moon.

”What we do about ecology depends on our ideas of the man-nature relationship”. Lynn White in The Historical Roots of our Environmental Crisis, 1967.

För några år sedan (2005), när det var läge att ge namn åt miljöpartiets tankesmedja valde man "Cogito", som är latin och betyder "jag tänker". Namnet syftar på en berömd sentens av den franska 1600-tals filosofen René Descartes: "cogito ergo sum" (= jag tänker därför finns jag). Jag tror mig veta att man valde detta namn för att det intellektuella tänkandet bland de gröna skulle framstå som det mest centrala för den nya tankesmedjan och därmed motverka den ”flummighets”-stämpel som många ville sätta på partiet.

Jag tyckte då och tycker fortfarande, att curamus hade varit ett bättre namn. Detta ord, som också är latin, betyder "vi bryr oss ". ­Och frasen ”curamus ergo sumus” skulle då betyda ”vi bryr oss därför finns vi”. Men mitt förslag förkastades utan närmare diskussion. Jag har tidigare hävdat att den ekologiska rörelsen vi ser idag har utvecklat två tendenser: en reforminriktad eko-modernistisk tendens å ena sidan och en systemkritisk ekologiskt-postmodernistisk tendens å den andra (Moon, 2008). Dessa två positioner reflekteras bl a i dessa båda namnalternativ.

Men åter till Descartes: Vad menade han egentligen med denna sentens? Denna modernitetens portalfigur ville hitta en fast grund att basera sitt tankesystem på i en tid då en liten elit av filosofer och vetenskapsmän menade att man kunde tvivla på allt, även på den förnimbara världens själva existens. Men åtminstone det tvivlande (=tänkande) subjektet måste finnas, menade han, därför att man aldrig kan komma ifrån att det måste finns något som tänker. Den förmedlande länken, som känslolivet skulle kunna innebära, tycktes inte figurera i hans förståelse av världen och av sin egen person. Han insåg problemet men valde att rekrytera den gudomliga försynen som lösningen.

Descartes och många andra senare tiders tänkare ville lära den moderna människan att tänka strikt dualistiskt, d.v.s. i termer av ömsesidigt uteslutande motsatspar – i antingen/eller – och detta på en lång rad olika områden. Som något slags grundläggande motsatspar delade han världen i två principiellt skilda kategorier: det tänkande jaget (även kallat res cogitans) och allt det som kunde iakttas och upplevas (res extensa). Lägg märke till att denna indelning spjälkar människan i två delar, i intellektet och kroppen, och att mellan dessa två finns en oöverbryggbar avgrund. Begreppet ”dualism” har jag behandlat i mitt bidrag till Tänk Grönt (Moon, 2011).

En annan radikal tudelning var den mellan känslor och kunskap. Descartes teorier skulle bygga på objektiv kunskap så långt detta över huvud taget var möjligt. Två känslolägen tycks han ha bejakat: en gränslös nyfikenhet på det som låg utanför honom själv och kopplad till detta driften att utöva en oinskränkt kontroll över naturen. Alla andra känslolägen betraktade Descartes som hinder i sökandet efter säker kunskap. Descartes cogito var något sakligt känslokallt och djupt avskilt ifrån dess objekt. Här fanns inget utrymme för medkänsla, delaktighet eller omsorg. Han hade, med andra ord, en arrogant kunskapssyn som i allt väsentligt kommit att dominera dagens vetenskap. Och vägen till de globala miljöproblemen låg utstakad, fast dessa i den akuta formen som vi ser dem idag låg tre hundra år in i framtiden. Först i våra dagar har det gått upp för oss att en annan typ av kunskap är både möjlig och livsnödvändig, en kunskap som utgår ifrån curamus.

Men för Descartes var människan och naturen radikalt skilda ifrån varandra; han påstod att människan var den aktiva medvetna parten och naturen den stumma, ointelligenta passiva parten. Delvis i konflikt mot detta synsätt övertog han från den engelske tänkaren Francis Bacon idén om att naturen var något kvinnligt, ett passivt objekt som det var fritt fram för vetenskapsmannen att betvinga och behärska. Detta föranledda många ekologiskt inspirerade feminister att å det bestämdaste förkasta hans idéer (se t ex. Carolyn Merchants The Death of Nature). Även andra nutida tänkare, som inte normalt anses vara gröna, har kritiserat Descartes människosyn, t.ex. Damasio (1994) samt Lakoff och Johnson (1999).

På 1600-talet hade endast ett fåtal personer tillräckligt med bildning och fritid för att över huvud taget betvivla världens existens, en ”lyx” som knappast någon har idag heller. När världsproblemen tornar upp sig, och det inte går en dag utan att vi nås av nya larmrapporter har vi inte tid att grubbla över om hela vår världsuppfattning är en enda stor illusion. Idag finns det betydligt mer ”jordnära” problem som pockar på vår uppmärksamhet. Men lyckligtvis är vi inte endast några enstaka privilegierade intellektuella utan en bred rörelse av engagerade människor, beslutna att komma till rätta med de alltför påtagliga problemen vi ser omkring oss. Därav pluralisformen i mitt förslag.

Idag är namnet "Cogito" väl inarbetat, så nu, när jag nu återigen tar upp denna sak här, är det inte för att föreslå en namnändring. Däremot vill jag förklara varför mitt förslag stämmer bättre överens med andemeningen i den gröna förståelsen. Det är snarast ett försök att uppnå en genomtänkt grön kunskapssyn.

Michael Moon

Litteratur
Damasio, Antonio. 1994. Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain, New York, Putnam*s.
Lakoff, George och M. Johnson (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York, Basic Books.
Merchant, Carolyn. 1980. The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. HarperSanFranciso. Finns på svenska som Naturens död.
Moon, Michael. 2008. Mot en grön ideologi. Sid. 9-31 i Gahrton, Per: Behövs det en grön ideologi? Stockholm, Cogito.
Moon, Michael. 2011. När våra värderingar inte fungerar. Sid. 212-219 samt noter i Elander, Sven. (red.) 2011.Tänk grönt. Stockholm, Premiss.

Redaktör Grön debatt: angela.aylward ( at ) cogito.nu

jams

Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more.

jams

Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site , perfectly great articles .

jams

I went over this website and I believe you have a lot of wonderful information, saved to my bookmarks

sdsdsd

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.

sdsdsd

Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site , perfectly great articles .

sdsdsd

Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more.

sdsdsd

I think this is a really good article. You make this information interesting and engaging. You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.

sdsdsd

Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more.

sdsdsd

Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this.

jams

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.

jams

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.

jams

I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..

Really a great addition. I

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.

sdsdsd

I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.

sdsdsds

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks

sdsdsdsd

I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material. This is great content.

jams

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up..

sdsdsdsd

I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.

jams

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly that love and read more on this topic. If possible, such as gain knowledge, would you mind updating your blog with additional information? It is very useful for me.

sdsdsdsd

Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic.

Thanks for this great post, i

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.

sdsdsdsd

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me.

sdsds

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

sdsdsds

It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.

jams

Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site , perfectly great articles .

sdsdsd

I think this is a really good article. You make this information interesting and engaging. You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.

jams

Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site , perfectly great articles .

sdsdsd

Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more.

jams

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works.

jams

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.

jams

Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..

sdsdsdsd

Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing.

jams

This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.

jams

Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!!

sdsdsds

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.

sdsdsd

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!

sdsds

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.

sdsdsdsd

Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards,

jams

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..

jams

Good post but I was wondering if you could write a litter more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!

sdsdsdsd

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.

jams

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well..

sdsds

I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.

sdsds

richest actor in the worldNice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.

sdsdsd

This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here!

sdsdsdsd

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?

sdsdsdsd

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

sdsdsds

useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..

sdsdsd

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent.

jams

It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks.

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |