DEBATT: Grön andlighet som spärr mot miljöförstöring

2013-04-22
GRÖNT DEBATTFOKUS

Under vinjetten Grönt debattfokus publicerar Cogito fördjupande artiklar kring gröna frågeställningar.

I en artikel på cogito.nu ”MP - använd populariteten till att driva radikal politik”, listar min tidigare språkrörskollega Lotta Hedström ”sju grundgröna steg”, som hon vill att Miljöpartiet prövar inför valet 2014. Jag delar Lottas tro ”att det är på just människosynens arena som den riktig stora framtids-paradigmatiska tankebataljen kommer att föras”, och vill därför lyfta fram det sista steget: ”Våga erövra de andligt-existentiella frågorna”.

Eftersom religion och andlighet för många är belastade ord, svåra att inte förknippa med befintliga institutionaliserade religioner, vill jag börja med att poängtera två saker när det gäller begreppet ”andlighet” som jag använder det här: det kan men behöver inte ha något att göra med att bekänna sig till någon form av institutionaliserad religion; det kan men behöver inte ha något att göra med tron på något övernaturligt.

På engelska används ofta begreppet ”spirituality” för att fånga en andlighet som står fri från dogmatisk, institutionaliserad religiositet. Det är i denna öppna och odogmatiska mening jag använder begreppet andlighet när jag nedan diskuterar vad som kan tänkas känneteckna en ”grön andlighet”. Men först något om varför en sådan behövs.

I mars 1967 publicerades en artikel av historikern Lynn White Jr. i tidskriften Science. Rubriken var ”The Historical Roots of Our Ecologic Crisis". Artikeln gav upphov till en mycket omfattande debatt och har genom åren refererats till i en stor del av den litteratur som haft att göra med miljöproblemen och frågan om hur vi ska tackla dem.

White såg den industriella revolutionen som en vändpunkt i vår ekologiska historia, och menade att det var då som vetenskapen gjorde gemensam sak med teknologin, vilket drastiskt ökade våra möjligheter att exploatera och förstöra miljön. Men hans huvudbudskap var att själva den mentalitet som präglade den industriella revolutionen, att jorden sågs som en resurs för mänsklig konsumtion, hade rötter som sträckte sig mycket längre tillbaka i tiden, till medeltida kristendom och dess uppfattning av människan och hennes relation till naturen.

Whites tanke är att det sätt på vilket människor agerar miljömässigt, beror på hur de uppfattar sig själva i relation till sin omgivning, ett samband som också bekräftats i nutida forskning (se t.ex. Schultz & Tabanico 2007), och han hävdar att den judiskt-kristna teologin lägger grunden för ett exploaterande förhållningssätt till naturen, genom att den gör en skarp åtskillnad mellan människan (skapad till Guds avbild) och resten av Skapelsen, som anses sakna själ och förnuft och därför vara underlägsen människan. Därmed etableras en antropocentrisk grundsyn, med totalt fokus på människan och hennes väl. Människan är målet, allt annat är medel.

White ansåg att antropocentrismen i kombination med Bibelns uppmaning till människan att vara fruktsam och föröka sig, och uppfylla jorden och lägga den under sig (Gen 1:28), gett upphov till en överlägsen och nonchalant inställning till naturen som fortsätter att prägla människans beteende också i vår moderna, sekulariserade värld. Han hävdar också att det inte hjälper att använda sig av mer vetenskap och teknologi för att komma tillrätta med miljöproblemen, utan att vad som krävs är att människans grundläggande idéer om naturen och hennes relation till den måste förändras.

En fråga som sysselsatt många debattörer är om White har rätt i sin uppfattning att eftersom våra miljöproblem har religiösa rötter, så kräver lösningen på problemen en förändring i det religiösa tänkandet. White anser i alla fall att vår mentalitet, även om vi själva inte är medvetna om det, är formad och fortsätter att formas av underliggande religiösa tankefigurer. Frågan är hur man bäst går till väga för att förändra dessa. Frågan är också om räddningen i så fall ligger i att de institutionaliserade religionerna förändrar sin syn på förhållandet mellan människa, djur och natur, eller om den i stället ligger i en annan typ av religiositet eller andlighet, den som man kan hitta inom miljörörelsen, alltså i något som skulle kunna kallas en grön andlighet.

I sin bok Dark Green Religion - Nature Spirituality and the Planetary Future, skiljer religionshistorikern Bron Taylor mellan ”Grön religion”, som betonar vikten av ett miljövänligt förvaltande av Jordens resurser, och ”Mörkgrön religion”, som går längre än så, och betonar att naturen är helig, att den har ett värde i sig, och därför både bör vördas och värnas, oavsett dess eventuella nytta för människan. På ett liknande sätt skiljer ekosofen Arne Naess mellan ytekologi och djupekologi, mellan den grunda ekologiska rörelsen och den djupa ekologiska rörelsen. Den grunda ekologiska rörelsen tror att det räcker med att lösa tre frågor för att komma till rätta med miljöproblemen: Föroreningarna, resursslöseriet och befolkningsökningen. Men i Samhälle, ekologi och livsstil räknar Naess upp inte mindre än 15 punkter till för den djupa ekologiska rörelsen. Jag tar här bara upp de två punkter som är mest väsentliga för grön andlighet: ”Respekt för livet i dess helhet - Jämlikhet i biosfären”, och ”Fälttänkande, relationstänkande”.

Jag nämnde i inledningen Lynn White Jr:s uppfattning att miljökrisen har sina rötter i kristendomen, närmare bestämt i uppfattningen av människan som skapelsens krona, skild från och stående över allt annat liv. Naess djupekologiska ”respekt för livet i dess helhet”, hans idé om ”Jämlikhet i biosfären”, är ett nödvändigt botemedel mot denna antropocentrism. Ett grundläggande problem med både ytekologin och humanismen, är att båda är fast förankrade i antropocentrismen. Det som utmärker den grunda ekologiska rörelsen är att den visserligen värnar miljön, men inte för att djur, skogar och berg uppfattas ha ett egenvärde, utan för att det skulle minska människans livskvalitet om de försvann eller skadades. Humanismen har också en inbyggd tendens att uppfatta människan och hennes väl som alltings centrum och mål, och se oss människor som Jordens herrar snarare än dess herdar. Därmed är humanismen, som Richard Matz en gång uttryckte det i en föreläsning, ”absurt otillräcklig” för uppgiften att rädda Jorden.

Just när det gäller punkten ”Jämlikhet i biosfären” är Whites val av Franciskus av Assisi som förebild för ett omtänkande av kristendomen och som miljörörelsens skyddshelgon mycket lämpligt: Franciskus talade om allt annat levande som våra bröder och systrar, som våra jämlikar, från stort till smått: från syster Måne till broder Myra. Alla är vi skapade och skapas vi av Gud, och ingår som delar i samma livsväv.

Detta för oss in på Naess punkt om ”Fälttänkande, relationstänkande”. Här är hans huvudtanke att vi måste överge idén att allt som finns är väl avgränsade ting som existerar i och för sig själva. Han skriver i Ekologi, samhälle och livsstil att ”Det som sker när man tillämpar relationismen, är att man övergår från att beskriva ett ting i en omgivning till att beskriva ett fält, där det inte längre går att göra någon skarp åtskillnad mellan ting och omgivning” (Naess 1974:44) Man kan säga att enligt Naess relationstänkande är tinget vad det är i kraft av sina relationer - inget är något ”i-sig”. Allt som finns är knutpunkter i fältet/livsväven. Vi är inte i världen som separata föremål i en container, utan vi är av världen, vi är funktioner av världen, delmanifestationer av en helhet. Inte bara så att helheten är mer än summan av delarna, utan delarna både blir till, och blir till det de är genom den helhet de ingår i.

De här två punkterna: relationstänkandet och respekten för livet i dess helhet (biocentrism i stället för antropocentrism) är grundläggande delar i det som Bron Taylor kallar naturandlighet (”Nature Spirituality”). En ”grön andlighet” skulle alltså kunna vara en andlighet som kan men inte behöver ha någon koppling till institutionaliserad religion, förslagsvis en tro på allt levandes relationalitet, principiella jämlikhet och inneboende värde. Kanhända uttryckt eller upplevt som att allt är heligt.

Taylor skriver att själva kärnan i det han kallar mörkgrön religion, eller naturandlighet, är att uppleva ”Jorden och dess livsprocesser som heliga, och att vi är en del av dem och de en del av oss, och att vi måste skydda dem och behandla dem kärleksfullt” (Taylor 2011:239). Även om det finns representanter för den gröna rörelsen som ogillar etiketten ”religion”, kan vi enligt Taylor inte blunda för att det är fråga om en religiös rörelse, som finner en yttersta mening, helighet och omvandlande kraft i naturen. Naess har en liknande uppfattning: att den djupekologiska rörelsen ”per definition” grundar sina aktiviteter på filosofiska och religiösa premisser.

För säkerhets skull vill jag upprepa vad jag sa inledningsvis: att andlighet kan men inte behöver ha något med övernaturlighet att göra. Taylor skiljer mellan naturalistisk och supernaturalistisk mörkgrön andlighet. Ett exempel på naturalistisk mörkgrön andlighet är Gaia-naturalism, som har sin grund i James Lovelocks tänkande om Moder Jord och biosfären som en levande organism (Gaia). Även om den naturalistiska andligheten avvisar supernaturalismens övernaturliga inslag avvisar den också en reduktionistisk vetenskapstro och ser religiösa metaforer och begrepp som helighet som adekvata och nödvändiga för att uttrycka, förmedla och möjliggöra erfarenheten av att höra till och vara oupplösligt förbunden med Jorden och det levandes flöde, av att vara absolut beroende av något som är större än en själv.

Richard Matz skriver i Sammanbrott och gryning att kampen för Jordens framtid blir svår, eftersom ”det inte är fråga om någon taktisk politisk intressekamp, utan om början på ett religionskrig, nämligen mellan å ena sidan den teknokrati, kapitalism, kommersialism etc som har brutit in i den av kristendomen förrådda världen, och å andra sidan den nya religionen ”ekologin” […] som i sin radikala förlängning går ut på försoning med Jorden, på världens och närhetens återupprättelse” (Matz 1978:166). Om sedan ekologin som motreligion behöver eller kommer att (kunna) vara helt fristående från kristendom och/eller andra religioner får väl framtiden utvisa.

Jag ser det som en viktig uppgift för miljöpartiet som en del av den gröna rörelsen att inbjuda till att dela ett perspektiv som präglas av erfarenheten av att ”allt liv är sammanlänkat och att varje form av liv har ett eget värde, oavsett hur det värderas av människor” (”The Earth Charter”: 1a), ett perspektiv som om det används ökar sannolikheten för att vi ska agera på ett sådant sätt att människan och allt annat levande ska kunna fortsätta leva - och leva väl - på lång sikt, som integrerade samspelande delar av Gaia.

Matz Hammarström
Doktorand i religionsfilosofi vid Lunds Universitet, tidigare språkrör för Miljöpartiet

Referenser
Matz, Richard, Sammanbrott och gryning - Tankar om det politiska livets förfall och möjliga återupprättelse, 1978.
Naess, Arne, Økologi, samfunn og livsstil, 4 uppl, 1974.
Schultz, P. Wesley & Tabanico, Jennifer, ”Self, Identity, and the Natural Environment: Exploring Implicit Connections With Nature”, i Journal of Applied Social Psychology, 2007, 37:6, s 1219-1247.
Taylor, Bron, Dark Green Religion - Nature Spirituality and the Planetary Future, 2010.
Taylor, Bron, ”Earth and Nature-Based Spirituality (Part II): From Earth First! and Bioregionalism to Scientific Paganism and the New Age”, i Religion, 2011, 31:3, s 225-245.
White, Lynn Townsend Jr, "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis", Science, 155:3767, mars, 1967, s 1203–1207.

Citatet ur ”The Earth Charter” är från den svenska översättningen som finns att ladda ner på www.green-cross.se , i övrigt är översättningarna i givna citat mina egna.

Article or useful information once.

The information you this article really gives meaning and benefits for me and also others of course.

Surely you give this article will give you a large and positive impact for we can provide informative information and focus on one topic. Cool and steady writing. info my tech

very good article that

very good article that deserves all the praise, congratulations.
لعبة جاتا
لعبة من سيربح المليون
لعبة زوما

i really like this post,

i really like this post, thanks to you.
كلاش اوف كلانس

Initial You got a awesome

Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. Manifestation Miracle

on be involved in plus

on be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checkingspartagen xt buy

Right now I am afraid for my

Right now I am afraid for my son, I miss him so much it hurts, and I have no idea when I will see him again as there has been no date set by the judge.” ... escort lebanon

Find the best essays on

Find the best essays on is my friend's profile page. obsession phrases examples

I invite you to the page

I invite you to the page where you can read with interesting information on similar topics. Children Learning Reading

This is my first time i visit

This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea. Hosting Shopware

If your looking for Online

If your looking for Online Illinois license plate sticker renewals then you have need to come to the right place.We offer the fastest Illinois license plate sticker renewals in the state. We are tied directly into the sate’s renewal database which allows us to process your request almost instantly. ride to denver airport

With so many books and

With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, Hubwit is a refreshing change. I stumbled upon this site while searching for work-form-home options. Beautiful App

Writing with style and

Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you've done it so calmly and with so cool feeling and you've nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best! Somerset wedding photographers

What a really awesome post

What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. baroque plastic cutlery

great

I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! Minecraft Pocket Edition APK

great

I found Hubwit as a transparent s ite, a social hub which is a conglomerate of Buyers and Sellers who are ready to offer online digital consultancy at decent cost. vape pens

great

Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. Wrap Him Around Your Finger

great

If your looking for Online Illinois license plate sticker renewals then you have need to come to the right place.We offer the fastest Illinois license plate sticker renewals in the state. We are tied directly into the sate’s renewal database which allows us to process your request almost instantly. careers

great

A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. Wishing you the best of luck for all your blogging efforts. vibrater

Very good written article. It

Very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts. venavascular.com

great

Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. เพลงชาติไทย

Pretty good post. I just

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. rehabilitation centers

Cool you inscribe, the info

Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. simple DIY job

Very interesting information,

Very interesting information, worth recommending. However, I recommend this: Obsession Phrases

Hey what a brilliant post I

Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you. Best Tricycle for 2 Year Old

Great post i must say and

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. paneles solares en guatemala

I recommend any content. It's

I recommend any content. It's always wonderful to work out you will explain in words from middle and additionally picture quality using this valuable content is quite simply recognized. much more information access websites. San Miguel Rescue

Positive site, where did u

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Paytm Promo code

Easily, the article is

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. removal company Wrexham

I definitely enjoying every

I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. real deal bet

Can nicely write on similar

Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. The Psystrology Method

I am overwhelmed by your post

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! jaket kulit terbaru

What a really awesome post

What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. custom controllers

Very good points you wrote

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. plumbers london

Within this webpage, you'll

Within this webpage, you'll see the page, you need to understand this data. ophthalmologist

great

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. camara inalambrica

We have outstanding, customer

We have outstanding, customer service, fair & reasonable pricing, a passion for horticulture, careful & precise craftsmanship, and professionalism. You can also count on us for our honesty and integrity. Ozone Park Kids Martial Arts

This is very appealing,

This is very appealing, however , it is very important that will mouse click on the connection: pembroke pines locksmith

Its as if you had a great

Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle. Nationwide title company

Obat HIV Terbaru Obat Herbal

Obat HIV Terbaru Obat Herbal HIV AIDS Amazon Plus Ajaib diracik dengan ekstrak kulit manggis, madu murni, buah rosella. Tentunya aman bila dikonsumsi, tidak ada efek samping dan bisa meregenerasi sel sel dalam tubuh.

pengobatan miom di rahim Pada akhir dua ribu sepuluh kenal Bpk. David seorang konsultan kista endometriosis di Bandung yang menggunakan Obat Miom Tradisional yaitu Jus Kulit Manggis Amazon Plus bagi pasien-pasien kista endometriosis maupun penyakit penyakit kandungan lainnya.

Obat Kanker Paru Terbaik Dalam artikel ini kita akan mengupas tuntas tentang kanker paru-paru. Salah satu penyebab terjangkitnya penyakit kanker paru-paru, ciri-ciri kanker serta penanganan yang paling tepat dalam mengatasi penyakit yang paling mematikan ini. Jus Herbal Obat Herbal Penyakit Kanker Paru-paru salah satu solusi yang paling tepat serta ampuh dalam menyembuhkan penyakit kanker paru paru.

This article is an engaging

This article is an engaging abundance of enlightening information that is intriguing and elegantly composed. I praise your diligent work on this and thank you for this data. You have what it takes to get consideration. escorts beirut

Keep it up. Keep blogging.

Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Sortfolio

Cool stuff you have got and

Cool stuff you have got and you keep update all of us. download textdeliver

I loved the authentic

I loved the authentic comments from your current kindergarten students. Some are so articulate. What a great resource. Thanks for pioneering strategies that help us see what a powerful learning tool this program can be! Forlift California

This is great! You say that

This is great! You say that voice thread is free, where do I find it?
Thanks! Texas Forklifts

There you can download for

There you can download for free, see the first of these data. Lovetraction Lines

I have read your blog it is

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. Printing VIP

This is a wonderful article,

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more … good luck. cheap yard signs

I would like to say that this

I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post.

I would like to thank you for

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well.. GenF20 Plus Coupon Code

I’d be very thankful if you

I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it! dog rescue

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |